EN / TH
เสถียรธรรมฯ คำฉันทะรัก

กตัญญูกตเวทิตา

๒๑ กุมภา...๔๐ พรรษาบนมรรคาแห่งธรรม

ขอเชิญลูกศิษย์กลับบ้าน "เสถียรธรรมสถาน"

บ้านที่พวกเราช่วยกันสร้าง ชวนกันกลับบ้านอีกครั้ง

อย่างอาจหาญโดยธรรม ...ให้ได้มากกว่าที่เคยให้

ภาวนา...ว่าด้วยรัก อาจาริยบูชา๔๐ พรรษาบนมรรคาแห่งธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ หุบเขาโพธิสัตว์ เสถียรธรรมสถาน ๒ เพชรบุรี

๐๙.๐๐ น. ยกสถูปมนตราพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

ร่วมปฏิบัติภาวนา อาจาริยบูชา ๔๐ พรรษาบนมรรคาแห่งธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

๑๗.๐๐ น. ร่วมเปิดตัว หนังสือเพื่อชีวิต “เสถียรธรรมฯคำฉันทะรัก”

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวเปิดงาน

ชุมนุมเทวดาโดย...ทีมงาน”เสถียรธรรมฯ คำฉันทะรัก”

รำถวายพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ โดย...คุณสุชาดา ช่องสว่าง

การแสดงชุด “ฉันทลักษณ์พร้อมพรักกตัญญุตา”

ขับลำนำ ๑ “น้อมคารวะพระอารยตารามหาโพธิสัตว์” โดย... อ.นพพร เพริศแพร้ว

ขับลำนำ ๒ “โอมตาเร ตูตาเร ตูเร ซอฮา” โดย คุณอนันตยา หงษ์พง

(นศ.จากสถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ชนะเลิศการประกวดท่องทำนองเสนาะจากสถาบันไทยปัญญ์สุขปี ๒๕๕๙)

ขับลำนำ ๓ “ขอโอกาส” (สัททุลวิกกีฬิตฉันท์๑๙) โดย อ.เชา บัวแช่ม

(อาจารย์ผู้ฝึกการขับลำนำจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม)

ขับลำนำ ๔ “สถิตเสถียรธรรมสถาน” โดย...คุณเกศนี จิรวัฒน์วงศ์ (ลูกศิษย์จิตอาสา)

ขับลำนำ ๕ “อานิสงส์องค์ปัญญา” โดย...อ.ภัทรเมธา พัวสุวรรณ

(อาจารย์ผู้สอนขับลำนำวิทยาลัยนาฏศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม)

ขับลำนำ ๖ “ทุกข์มีไว้ให้เห็น ทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็น” โดย...ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท)

ขับลำนำ ๗ “สาวิกาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” โดย...คุณสุพรรษา แจ่มบรรจง

(นักศีกษาจากสถาบันพัฒนศิลป์ ชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะจากสถาบันไทยปัญญ์สุขปี๒๕๖๒)

ขับลำนำ ๘ “บุญแห่งเสถียรธรรม” โดย...คุณปิยะธิดา ชุมไชโย

ขับลำนำ ๙ “จิตที่คิดจะให้นั้นเบา จิตที่คิดจะเอานั้นหนัก โดย...เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

ขับลำนำ ๑๐ “โกรธา” โดย...ดช.กิตติณัฐศักดิ์ สุนทรารักษ์

(นักเรียนจากสถาบันพัฒนศิลป์ ผู้ชนะเลิศการท่องทำนองเสนาะจากสถาบันไทยปัญญ์สุขปี ๒๕๖๓)

ขับลำนำ ๑๑ “ค่าวซอเสถียรธรรมสถาน” โดย...ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

(ผู้ประพันธ์หนังสือ เสถียรธรรมคำฉันทะรัก)

ขับลำนำ ๑๒ “ภาวนา” โดย...อ.นพพร เพริศแพร้ว

๑๙.๓๐น. พบกับ ความสนุกสนานทางปัญญา

One Day คลิปวีดีโอจิตอาสาหัวใจโพธิสัตว์ “ตัวตนเล็ก...งานจึงใหญ่”