EN / TH
ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา 4-6 กันยายน

โครงการศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา

เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รวมระยะเวลา ๓ วัน ในแต่ละอาทิตย์ อานาปานสติ ได้แก่ สติในลมหายใจ เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้นการใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพื่ออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความเข้าใจในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด

สำหรับธรรมบรรยายนั้น จะเน้นไปที่การสอนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยการใช้อานาปานสติ ปฏิจจสมุปบาท และอุปกิเลส ๑๖ เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น อานาปานสติภาวนาใช้เมื่อมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น การเดินจงกรม การนอนภาวนา เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจะถูกนำมาใช้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณาธรรมะ และจดจำเรื่องราวในโฆษณาธรรมะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบ หากสติมีกำลังเพียงพอ และการได้ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยอมรับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจำที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องเตือนสติได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตารางวิถีชีวิตและสิ่งที่ต้องเตรียมมา ก่อนที่จะส่งใบสมัครพร้อมเอกสารก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ และเข้าลงทะเบียนร่วมอบรมในเวลา 13.00 น ของทุกวันศุกร์


อานาปานสติภาวนา เป็นกิจที่ฝึกเจริญสติ ดำเนินไปพร้อมกับทุกลมหายใจเข้าและออก เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดา

กำหนดการ

13.00 น.                       ลงทะเบียน

16.00 น.                       โยคะสมาธิ

17.30  น.                      ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น

19.00 น.                       สมาทานศีล 8

21.00 น.                       ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วิถีชีวิตของชุมชน

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                      ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด

10.00 น.                       ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย

11.30 น.                       พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                       ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                       สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม

16.00 น.                       น้ำปานะ

18.00 น.                       ทำวัตรเย็น

19.00 น.                       ธรรมบรรยาย / สมาธิภาวนา

21.00 น.                       ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                      ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด

10.00 น.                      ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย

11.30 น.                      พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                      ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                      สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม

16.30 น.                      จบกิจกรรมการเข้าอบรม

สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสถียรธรรมสถาน

คลิก ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่นี่ (หลังลงทะเบียนรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพร้อมรายละเอียดการปฏิบัติ)

โครงการ The Art of Developing Your Life through the Mindfulness of Breathing คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม