EN / TH
พิธีอัญเชิญพระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์

40 พรรษาบนมรรคาแห่งธรรมของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เสถียรธรรมสถานขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีประวัติศาสตร์

#พิธีอัญเชิญพระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์สำริด
ประดิษฐาน ณ เสถียรธรรมสถานในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 9.00 น.