EN / TH
เทศกาลปฏิบัติบูชาถวายพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

เทศกาลปฏิบัติบูชาถวายพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

Tara Festival 
เฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้น 
เทศกาลปฏิบัติบูชาถวายพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 
 
21 ก.พ. การเสด็จมาของพระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์  
05.00 น. สาธยายมนต์      
09.00 น.  พระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์เคลื่อนถึงเสถียรธรรมสถาน 
      คณะพุทธสาวิกาสาธยายมนต์  
     กิจกรรมภาวนา ‘ใจจัดดอกไม้...ดอกไม้จัดใจ...ถวายแม่’   
13.00 น. ปฐมนิเทศกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมศีล8 ‘ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’   
14.30-17.00 น. สนทนาธรรมชาติ Nature Talk ‘อาบป่า...อาบใจ’ โดย สมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน   
18.00 น.     ร่วมสาธยายบทสวดเจ็ดตำนาน 
19.00 น.      ถวายกรวยและอาราธนาศีล 8 
 
22 ก.พ.  พิธีอัญเชิญพระพักตร์ฯ และงานตาราอวอร์ด 
05.00 น.   สาธยายมนต์ 
06.00 น.   โยคะรับอรุณ และวิถีชีวิตแห่งสติ 
09.00 น.   พิธีอัญเชิญพระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์สำริด ประดิษฐาน ณ เสถียรธรรมสถาน 
13.00 น.   พิธีรับ International Tara Awards 
15.00 น. Dance for Peace : Tara & Rhytmic Lanna Dance  
16.30 น.    อธิษฐานจิต  ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 
 
23 ก.พ.   TARA Celebretion  
09.00 น.    ‘Grow Together’ เติบโตไปด้วยกันในยุคดิสรัปชั่น ด้วยคุณธรรมพระอารยตารา ฯ 
10.15-11.30 น.   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร’ 
15.30-16.00 น.   Dance for Peace : Tara Celebretion      
16.00-19.00 น.  ‘โอม ตา เร Celebration Concert’ เฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้น