EN / TH
Tara Festival  เฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้น 

Tara Festival 
เฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการหลุดพ้น 


เทศกาลปฏิบัติบูชาถวายพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 
 
21 ก.พ. การเสด็จมาของพระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์  


05.00 น. สาธยายมนต์      
09.00 น.  พระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์เคลื่อนถึงเสถียรธรรมสถาน คณะพุทธสาวิกาสาธยายมนต์  
กิจกรรมภาวนา ‘ใจจัดดอกไม้...ดอกไม้จัดใจ...ถวายแม่’   
13.00 น. ปฐมนิเทศกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมศีล8 ‘ศิลปะการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’   
14.30-17.00 น. สนทนาธรรมชาติ Nature Talk ‘อาบป่า...อาบใจ’ โดย สมาคมอุทยานแห่งชาติร่วมกับ เสถียรธรรมสถาน   
18.00 น.     ร่วมสาธยายบทสวดเจ็ดตำนาน 
19.00 น.      ถวายกรวยและอาราธนาศีล 8