EN / TH
สวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปีทำให้ชีวิตของเราดีอย่างไร

“พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพุทธสาวกพุทธสาวิกาว่า การเข้าถึงนิพพานมีหลายวิธี หนึ่งในหลายนั้นคือการสาธยายธรรม การสวดมนต์ก็คือการสาธยายธรรม การสวดมนต์ข้ามปีคือการเคลื่อนชีวิตของเราเข้าสู่ขณะต่อไป ลมหายใจต่อไป หรือปีต่อไปอย่างมีสติ ปัญญา ไม่มีอวิชชาครอบงำ ขอเชิญมาให้ของขวัญที่มีค่ายิ่ง คือความสงบเย็น เป็นสุข และพ้นทุกข์ร่วมกันแก่ตัวเอง...แก่โลก ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ที่เสถียรธรรมสถาน” ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

 

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

 

ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ เสถียรธรรมสถาน

 

และร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2563