EN / TH
พิธีเท  ทองหล่อพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 21 เมตร

เสถียรธรรมสถานร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่จัดขบวนอัญเชิญ พระพักตร์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากโรงหล่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่เสถียรธรรมสถาน 1 กรุงเทพฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 


โดยวันที่ 25 ของทุกเดือน เป็นวันระลึกถึงการให้กำเนิดของพระอารยตารามหาโพธิ์สัตว์ หากปฏิบัติบูชาในวันนี้จะมีอานุภาพและอานิสงค์มหาศาล 
และในวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เสถียรธรรมสถานได้จัดพิธีเททองหล่อพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 21 เมตรพร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีรับรางวัล 'International Tara Awards'  
 

เสถียรธรรมสถานจึงขอเรียนเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีสำคัญแห่งประวัติศาสตร์นี้ได้ในวันและเวลาดังกล่าว ณ เสถียรธรรมสถาน วัชรพล 
 
พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ มหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือ ทรงเป็นธรรมวิถีแห่งพระพุทธมารดาขถิรวณีตารา เป็นธรรมวิถีหนึ่งอันสูงส่งด้วยว่ายังความปรารถนาให้บริบูรณ์และขจัดอุปสรรคทั้งปวง ผู้บำเพ็ญในธรรมวิถีแห่งพระพุทธมารดาตาราเขียวนี้จนสำเร็จ  ย่อมได้รับการขจัดบาปอุปสรรคทั้งปวง ขจัดอุปสรรคจากมาร โรคภัยไข้เจ็บ ศาสตราภัย อุบัติภัย อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  พสุธาภัย โจรภัย ไสยศาสตร์ภัย อัตวินิบาตกรรม ขจัดเสียซึ่งอัปมงคลทั้งปวง พลิกชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดี บังเกิดปัญญา เพิ่มพูนกุศลมูล เจริญด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ อายุวัฒนายืนนาน  
ผู้ที่ไม่มีสามี หากปรารถนาจักมีสามี ย่อมได้บุรุษที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติที่ทำให้มีความสุขและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมาเป็นสามี 
ผู้ที่ไม่มีภรรยา หากปรารถนาจักมีภรรยา ย่อมได้สตรีที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติที่ทำให้มีความสุขและความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมาเป็นภรรยา 
ผู้ไม่มีบุตร หากปรารถนาจักมีบุตร ย่อมได้กุลบุตร กุลธิดาอันเป็นอภิชาตบุตร   
ผู้ปรารถนาจักหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ย่อมได้รับการปรกโปรดให้บรรลุในฉับพลัน 
พระพุทธมารดาตาราเขียวนี้คือพระนิรมานกายหนึ่งแห่งพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  การหมั่นภาวนาซึ่งพระธารณีแห่งพระพุทธมารดาอยู่เป็นนิตย์ย่อมตัดมูลเหตุแห่งวัฏสงสารให้ลดลงและสิ้นสูญไปในที่สุด 
 
กำหนดการ พฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 
9.00 น. เปิดบ้าน ต้อนรับทุกท่านสู่...เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ 
9.30 น.  แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน  ณ  มณฑลพิธี   
09.59 น. พิธียกสถูปมนต์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 
พิธีสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พระธรรมบทแรกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคลื่อนพระธรรมจักร โดยคณะแม่ชีเสถียรธรรมสถาน ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมแขกผู้มีเกียรติ 
10.59 น. พิธีเททองหล่อพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร สูง 21 เมตร 
11.30 -12.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ผู้รับ ‘International Tara Awards’ พร้อมกัน  ณ  ธรรมศาลา 
13.30 น.  กล่าวต้อนรับ โดย...แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
14.00 - 15.30 น. พิธีมอบ ‘International Tara Awards’ ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 
ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเป็น ‘เสาเข็มที่มีชีวิต’  ในธรรมาศรมด้วยการจารึกชื่อ ‘แม่’ ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักลงบนโมลด์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 
    อธิษฐานจิตวางดอกบัวบนพระมหาเจดีย์  พระอารยตารามหาโพธิสัตว์