EN / TH
สัมมนา “จิตมายา กับความจริงของชีวิต”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา (ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หัวข้อเรื่อง “จิตมายา กับความจริงของชีวิต”

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น.

ณ เสถียรธรรมสถาน
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

จัดโดย
คณะนิสิตปริญญาโท
สาขาพุทธจิตวิทยารุ่น ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พบกับวิทยากร และ
นักจิตวิทยารับเชิญ

คุณตุ้ม ผุสชา โทณวณิก
พิธิกร นักร้อง นักแสดง

ผศ.ดร. วัลลภ ปิยมโนธรรม
นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ดำเนินรายการโดย
คุณแหม่ม พิไลวรรณ บุญล้น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานรายการ และละคร
บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
ในเครือช่อง 7 HD