EN / TH
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
ทุนชีวิตของอริยชน...ที่พ่อแม่ให้ลูกได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัวและให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

๒. เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้พ่อแม่มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

 

กลุ่มเป้าหมาย

๑. พ่อแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่จำกัดอายุครรภ์ และตั้งใจมั่นที่จะลงทุนสร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดทุกข์ แก่ตนเองและครอบครัว

๒. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคม ที่ส่งเสริม การให้กำเนิดชีวิตด้วยจิตประภัสสร

 

แนวคิด

โครงการจิตประภัสสรฯ เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดยการส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีสัมมาทิษฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรม ในการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิต ด้วยการใช้ ๙ เดือนของการตั้งครรภ์เป็นการลงทุนสร้าง ‘อริยทรัพย์’ คือจิตประภัสสร เป็นทุนของชีวิตให้เด็กที่จะเกิดมา ได้ เริ่มต้นอยู่บนหนทางของ ‘อริยบุคคล’ ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์ ‘ครรภ์ของแม่ คือ โลกของลูก’ ลูกเรียนรู้โลกผ่านฮอร์โมนที่บ่งบอกอารมณ์ของแม่ในแต่ละวัน ‘แม่รู้สึกอย่างไร ลูกรู้สึกอย่างนั้น’ ดังนั้นการรักษาใจของแม่จึงเป็นการพัฒนาจิตทั้งแม่และลูกไปพร้อมกันตลอด ๙ เดือนที่ใช้ลมหายใจเดียวกัน โดยมีพ่อและวงศาคณาญาติเป็นผู้เกื้อกูล ให้แม่สามารถรักษาภาวะของจิตประภัสสรได้อย่างต่อเนื่องพ่อแม่กำลังเป็นผู้สร้างโลกให้มีอริยะด้วยการสร้างลูก เพราะเด็กที่มีพื้นจิตที่ดีจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา ประกอบกับการที่พ่อแม่ได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์และการสื่อสารในครอบครัวระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้พ่อแม่มีทักษะในการครองชีวิตครอบครัว และการเลี้ยงลูกอย่างมีสติและปัญญาตั้งแต่แรกเกิด

 

 กลุ่มตั้งครรภ์ 
๐๘.๐๐ เป็นต้นไป -ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕-๑๐.๐๐ น.-สนทนาธรรม “จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ นวัตกรรมสร้างชีวิต” โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และคุณอ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ 
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.-ภาวนากับบทเพลงแห่งสติ และการจัดการอารมณ์ด้วยปฏิจจสมุปบาท โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น.-ลาคลอด / ถ่ายรูปหมู่
๑๑.๔๕-๑๓.๑๕ น.-ภาวนากับการกิน อาหารอร่อย...กินกันหลายคน ณ อู่ข้าวอู่น้ำ
๑๓.๑๕-๑๕.๐๐ น.-ภาวนากับคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์บำบัด ในอิริยาบถนอน และ ภาวนากับการเดินเล่นอย่างมีสติ โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
๑๕.๐๐-๑๖.๑๕ น.-บรรยาย สมองและจิตใจพัฒนาได้ตั้งแต่ในครรภ์ โดย นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูติแพทย์ 
๑๖.๑๕-๑๖.๔๕ น.-ภาวนากับการกิน อาหารว่าง ณ ลานไทร ธรรมศาลา
๑๖.๔๕-๑๘.๐๐ น.-อธิษฐานจิต ‘เปลี่ยนหัวใจพ่อแม่...เป็นหัวใจโพธิสัตว์’ ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ 
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.-สวดมนต์และตามประทีป ณ ห้องพระบรมสารีริกธาตุ 

กลุ่มแม่ลูกอ่อน (เฉพาะสมาชิกโครงการจิตประภัสสร อายุแรกเกิด-๓ เดือน)
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.-ลงทะเบียน
๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น. -อิ่มอุ่นแม่ลูกอ่อน...เตรียมตัวก่อนแม่กลับไปทำงาน โดย พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช และ รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
๑๔.๑๕-๑๕.๓๐ น.-พิธีรับขวัญหลานจิตประภัสสร โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. -Baby Massage Therapy โดย ทีมครูจิตอาสาจาก Baby Touch Thailand


โครงการจิตประภัสสรฯ ได้รับการอุปถัมภ์จากเงินบริจาคในกองทุนเสถียรธรรมสถาน หากท่านได้รับความสุขและประโยชน์จากการมาที่นี่ ท่านสามารถสร้างกุศลให้ลูก ไปพร้อมกับสร้างความยั่งยืนของเสถียรธรรมสถานให้มีกิจกรรมครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่สงบเย็นเช่นนี้ต่อไปได้ โดยร่วมสมทบค่าใช้จ่ายและแบ่งปันประสบการณ์ ของพ่อแม่ที่กำลังสร้างโลกด้วยการสร้างลูก เพื่อสังคมที่ อยู่เย็นเป็นสุข...พ้นทุกข์ร่วมกัน


สมาชิกโครงการจิตประภัสสร กรุณาแสกนQRcode เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ
สอบถามกิจกรรม แจ้งตามประทีปในวันคลอด ฯลฯ นะคะ

 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://bit.ly/2PVFAep

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จากนั้นเซฟไฟล์ในชื่อของท่าน แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ sdsweb.webmaster@gmail.com

หรือพิมพ์แล้วส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-519-1119 หรือ 091-831-2294

โครงการ The Serene Mind Project: The Serene Mind of the Child in the Womb คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม