EN / TH
นิทรรศชีวิตสตรัคือสติ

เสถียรธรรมสถานร่วมกับ สสส. ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน "นิทรรศชีวิตสตรีคือสติ" 

กำหนดการ
8.00-9.00 น.-ลงทะเบียน/ชีวิตชีวา...สมุนไพร
9.00-10.00 น.-นิทรรศชีวิต "กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรด้วยการบูรณาการ Happy 8 และสุข 3 ขั้น"
-ฐานกิจกรรม "แมนดาล่าถาวนา" โดยบริษัท ไอดอล ซิสเทิม จำกัด
-ฐานกิจกรรม "จัดดอกไม้จัดใจ" โดยเครือข่ายโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
-ฐานกิจกรรม "ตรวจสุขภาพกาย-ใจ" โดยโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
10.00 -10.15 น.-เดิน...วิถีแห่งสติ ชมประติมากรรม "พ่อไม่ได้จากไปไหน" เข้าสู่ ห้องประชุมธรรมาศรม
10.15-10.30 น.-พิธีเปิด "นิทรรศชีวิตสตรีคือสติ" โดยปลัดกระทรวงแรงงาน
10.30-11.15 น.-เสวนาภาคีสตรีคือสติ
-บุญภาคีสตรีคอสติ...พึ่งตัวเองได้ ให้คนอื่นเป็น โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
-"พลังแรงงานสตรี...สร้างสังคมไทยให้ผาสุกและมั่นคง" โดยปลัดกระทรวงแรงงาน
-"องค์กรแห่งความสุข...ความยั่งยืนในยุค 4.0" โดย มล.ปุณฑริกา สมิติ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน
-"ผู้นำสตรี...ผู้นำสติในองค์กร" โดยนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ อำนวยการสำนักงานสนับสนุนภาวะองค์กร สสส.
-Happy Workplace ...สุขยั่งยืนเมื่อพึ่งตนเองได้...ให้คนอื่นเป็น" โดยผู้บริหารองค์กรนำร่อง 

11.15-11.30 น.-มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้บริหารองค์กนำร่อง 10 แห่ง
11.30-12.30 น.-กิน...วิถีแห่งสติ

12.30-13.30 น.-นิทรรศชีวิต "สร้างสติดูแลกายใจ ด้วยเทคนิคกายเคลื่อนไหว...ใจตั้งมั่น" 
-ออกกำลังกาย...พร้อมหายใจคลายเครียด โดยบริษัทเอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด
-เยียวยาโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยผ้าขาวม้าผืนเดียว โดย หจก.ลาภทักษิณพลาสติก

14.30-15.30 น.-อาหารว่างสูตรธรรมชาติบำบัด โดย บจก.ไนซ์ แอพพาเรล และ บจก.อีเกิ้ลล์ แอร์แอนด์ซี

15.00-16.00 น.-นิทรรศชีวิต "ครอบครัวอบอุ่น...ทุนชีวิตที่ยั่งยืนขององค์กรและสังคม"

-จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์กับการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในโรงงาน โดยบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
-1,000 วันมหัศจรรย์ชีวิตด้วยจิตประภัสสร โดยโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

16.00-17.00 น. -After Action Review พลังแห่งการฟังด้วยหัวใจ โดยแกนนำสตรีคือสติ รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาโครงการ

สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยาย พร้อมการอบรมได้ตลอดทั้งวัน ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สอบถามโทร.02-519-1119