EN / TH
13 ตุลาคม บวชพุทธสาวิกา

 

“โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 2 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย

เพื่อสร้างธรรมาศรม   

ในวันที่  13 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน  2561

 

 

                  “การบวช คือ โอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ  คือ ความรอดแห่งจิตใจ

                           ได้อมตะธรรม  คือ การเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์” 

                                                                                                 ท่านแม่ชีศันสนีย์   เสถียรสุต

 

            เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้จัดทำ “70 ปี 70 ล้านความดี  อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 2 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านในการทรงงานอย่างหนักด้วยหัวใจโพธิสัตว์

ดังนั้นเสถียรธรรมสถานจึงจัดให้มี  “โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10”  ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เปิดโอกาสให้ลูกผู้หญิงได้บวชเรียน   และร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสร้างธรรมาศรม หนึ่งในองค์ความรู้ที่จะฉุดช่วยสังคมและโลกให้รอดทั้งกายและใจ  รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย  และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  จึงกำหนดระเบียบการรับสมัครไว้ดังนี้

 

 

 


        

ระเบียบ และขั้นตอนการรับสมัคร

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1. เพศหญิง  อายุตั้งแต่ 7 ขวบ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
  2. ร่างกายสมบูรณ์  สุขภาพแข็งแรง  ไม่ทุพพลภาพ  สามารถดูแลตัวเองได้

(ในกรณีที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เป็นต้น)

  1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ และมีภาวะจิตปกติ (ตามคำวินิจฉัยของแพทย์)
  2. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด  เช่น บุหรี่ เหล้า  เป็นต้น
  3. เป็นสุภาพสตรีโดยสมบูรณ์ไม่เป็นคนลักเพศ หรือ แปลงเพศ
  4. สามารถท่องคำขอบวช  และคำกล่าวเพื่อขอบวชตามที่กองงานบวชพุทธสาวิกาศีล 10  เสถียรธรรมสถาน กำหนด
  5. ไม่เป็นบุคคลต้องโทษหรือหลบหนีคดี หรือ  อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
  6. ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
  7. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้   ไม่เป็นคนเร่ร่อน
  8. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและ ครอบครัว และญาติ
  9. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
  10. มีรอยสักหรือไม่ หากมีโปรดระบุบริเวณ...............................................

 

2.  ช่องทางติดต่อขอระเบียบการใบสมัคร คู่มือผู้เตรียมบวชและรายละเอียดการสมัคร ได้ที่...

 • ช่องทางที่ 1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ และรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของเสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org/new และเฟสบุ๊คเสถียรธรรมสถาน www.facebook.com/sdsface

 

 • ช่องทางที่ 2 กรอกใบสมัคร  รับคู่มือเอกสารระเบียบการ และสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ที่ เสถียรธรรมสถาน

 

 

3. วัน เวลา  การรับสมัคร  ช่องทางการรับสมัคร  และสถานที่รับสมัคร เสถียรธรรมสถาน ห้อง Open Secret

  1. ส่งใบสมัคร   หลักฐานประกอบการรับสมัคร  และสัมภาษณ์โดยตรงที่

เสถียรธรรมสถาน เวลา 8.00 -17.00 น. ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)

  1. ส่งใบสมัคร  และหลักฐานประฐานประกอบการสมัคร  ทางไปรษณีย์

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ 23 ถนน วัชรพล แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

  1. ส่งใบสมัครทางโทรสาร  02-519-4633
  2. Email :  khuna_oud@hotmail.com

4.  รายงานตัวและฝึกซ้อม

4.1 การฝึกซ้อมระเบียบพิธีการ เช่น คำขอบวช  ระเบียบการปฏิบัติตน  และขั้นตอนพิธีการในการเตรียมตัวบวช  โดยปฏิบัติธรรมพักค้าง 2 คืน กับ 3 วัน ร่วมกับวิถีชีวิตโครงการอานาปานสติ เสถียรธรรมสถาน

 • ครั้งที่ 1      วันที่         7 – 9 ก.ย.  2561
 • ครั้งที่ 2      วันที่       14 – 16 ก.ย. 2561
 • ครั้งที่ 3      วันที่       21 – 23 ก.ย. 2561
 • ครั้งที่ 4      วันที่       28 – 30 ก.ย. 2561
 • ครั้งที่ 5      วันที่          5 – 7 ต.ค. 2561

     4.2  วันอังคารที่  9  ตุลาคม  2561 : รายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการบวช และพักค้างตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561

08.30 น. : รายงานตัว / รับป้ายชื่อ / เข้าที่พัก

10.00 น. : เข้ารับการปฐมนิเทศและรับโอวาท 

                            โดย ท่านอ.คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต (ผู้บวชฝึกเตรียมความพร้อมตามตารางฝึกอบรม)

     4.3  วันที่  9 – 12 ต.ค. 2561  :  ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวบวช

5.  พิธีบวช

    วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 :  (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง)

            08.00 น.     ตักบาตร

            09.30 น.     พิธีกราบขอขมาครู อาจารย์ และพิธีล้างเท้าบุพการี

                             โดย พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

 

            10.00 น.     พิธีขริบผมและปลงผม โดย ท่าน อ.คุณแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

            17.00 น.     พิธีบวชพุทธสาวิกาศีล 10  โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์

6. การศึกษาพระธรรมวินัย และการฝึกปฏิบัติธรรมวิถีชีวิตแห่งสติ ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 ตุลาคม 2561

    ( รายละเอียดตารางฝึกอบรมแจ้งให้ทราบภายหลัง)

7.  เอกสารประกอบการสมัคร

 1. 1 ใบสมัคร
 2. 2 สำเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  จำนวน 1 ชุด
 3. 3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. 4 รูปถ่าย 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป พื้นหลังขาว
 5. 5 ใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพ (HIV, โรคปอด, สารเสพติด,โรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต)
 6. 6 ใบรับรองขอผู้บังคับบัญชา/ผู้ปกครอง (ในกรณีที่ขออนุญาตลาหยุดงาน)

      หมายเหตุ : ผู้สมัครทำสำเนาเอกสารประกอบการสมัครเก็บไว้กับตนเอง จำนวน 1 ชุด

8. ติดต่อประสานงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่... กองงานบวชพุทธสาวิกาศีล 10  เสถียรธรรมสถาน

 • โทร :  095-3615955   /   081-8228663   /    099-4235973    /   098-7354030   /   02-5191119
 • ชื่อกลุ่มไลน์  :  SDS #70ปี 70ล้านความดี ปี2

 

 

9 .  กำหนดปิดโครงการ

                วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

            14.00 น.    กำหนดปิดโครงการ

                            ประเมินโครงการ 

                            มอบใบธรรมบัตร บันทึกภาพ 

            15.00 น.     พิธีลาสิกขา และปิดโครงการ

           

              

 

รายละเอียดอุปกรณ์ และของใช้ที่ต้องนำมาใช้ในช่วงรายงานตัวและฝึกอบรม

สำหรับผู้บวชโครงการพุทธสาวิกาศีล 10

ระหว่างวันที่  9 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ เสถียรธรรมสถาน

 

ที่

รายการ

จำนวน/ชิ้น

ผู้จัดหา/ผู้รับผิดชอบ

1

เสื้อขาวปฏิบัติธรรม แขนไม่กุดหรือสั้น (ใส่ช่วงฝึกอบรม) 

ตามที่ต้องการ

ผู้บวชจัดหาเอง***

2

ผ้าสไบ  (สำหรับอุบาสิกา  ผืนเล็ก )

1 ผืน

ผู้บวชจัดหาเอง***

3

ผ้าถุงขาว (ใส่ช่วงฝึกอบรม)

3 ผืน

ผู้บวชจัดหาเอง***

4

กางเกงสำหรับใส่นอนขายาวสีขาว

2 ตัว

ผู้บวชจัดหาเอง***

5

ชุดบวชพุทธสาวิกา (ชุดแม่ชี)

3 ชุด

ผู้บวชจัดหาเอง***

6

กางเกงชั้นใน

ตามความเหมาะสม

ผู้บวชจัดหาเอง***

7

ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดตัว

1 ผืน

ผู้บวชจัดหาเอง***

8

ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า

 

 

สนใจขอรับการบวช

โทร.095-3615955,    081-8228663
099-4235979  ,098-7354030  และ 02-5191119

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://bit.ly/2Q4phZh

 

โครงการ Buddha Savika Ordination คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม