EN / TH
โรงเรียนพ่อแม่ อริยะสร้างได้

มารู้จักโรงเรียนพ่อแม่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติและแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัว และอบรมเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะการจัดการอารมณ์ตนเองและการสื่อสารกันในครอบครัว
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในกระแสของอริยบุคคล คือ สุขง่าย...ใช้น้อย   สุขจากการสร้าง   และสุขจากการให้   ผ่านวิธีการที่หลากหลาย
  3. เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้เด็กและครอบครัวได้มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกบนหนทางอริยะ

 

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ครอบครัว (พ่อแม่ลูก) ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกเกิด -๑๒ ปี
  2. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคมที่ส่งเสริมการสร้างโลกให้มีอริยะ

 

 

โครงการโรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้

อริยะ แปลว่า ประเสริฐ

อริยบุคคล แปลว่า บุคคลผู้ประเสริฐ

มาเป็นพ่อแม่ผู้เรียนรู้การมีชีวิตที่ประเสริฐ เพื่อเป็นแบบอย่างของลูก

‘มาสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างลูก’

 

อริยบุคคล คือ ผู้มีสติอารักขาจิต มีทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัว

เป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์

สอนลูกให้มีสติปัญญา คือ สอนให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่กระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วใจไม่หลงอารมณ์

ตื่นขึ้น...อย่างตั้งใจที่จะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเรา

หลับอย่างเป็นสุขทุกวัน...เพราะได้ทำอะไรให้ใครได้บ้าง

สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ สุขง่ายใช้น้อย

เด็กๆ ก็เป็นผู้ประเสริฐที่ช่วยโลกใบใหญ่ให้เย็นได้ เมื่อโลกในใจมีความสุข

 

 

ความเป็นมา

จากประสบการณ์กว่า ๒๐ ปีของเสถียรธรรมสถาน ในการนำธรรมะมาใช้ในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกคลอดใน ‘บ้านสายสัมพันธ์’ (บ้านพักพิงสำหรับผู้หญิงที่เตรียมตัวเป็นแม่) การสร้างวงศาคณาญาติในการเลี้ยงดูเด็กใน ‘อนุบาลฝีมือพ่อแม่’ ‘บ้านวันอาทิตย์’ และ ‘ครอบครัวแห่งสติ’  รวมถึงการจัดการศึกษาวิถีพุทธระดับปฐมวัยในบ้านเรียนแห่งรักและศานติ(ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) อันเป็นการทำงานร่วมกันด้วยจิตวิญญาณของ ‘บวร-บ้าน วัด โรงเรียน’ ที่ไม่มีรั้ว โดยนำความอบอุ่นของบ้าน ความมีวินัยของวัด คือการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามวัยของโรงเรียน มาบูรณาการเป็น ‘ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัยในครอบครัว’ และสร้างวงศาคณาญาติที่เกื้อกูลต่อการเลี้ยงดูเด็ก ทั้งที่คลอดมาจากโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์และเด็กในครอบครัวที่มาลงทุนร่วมกัน ที่จะเรียนรู้การสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็ก ในนาม ‘โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้’

แนวคิด

โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้ เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดย การส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กให้มีสัมมาทิฏฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรม ในการครองชีวิตครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ของตนเอง โดยใช้ลูกเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตของพ่อแม่ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์ ครรภ์ของแม่คือโลกของลูก เมื่อลูกคลอดจากครรภ์ บ้านคือห้องเรียนห้องแรกของลูก โดยมีพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก เมื่อพ่อแม่เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาชีวิตตนเองในการอยู่กับโลกที่เป็น อย่างไม่เป็นทุกข์ได้แล้ว จึงจะเป็นต้นแบบชีวิตที่เจริญอย่างอริยชนให้ลูกได้ ขณะเดียวกันเมื่อพ่อแม่ฝึกฝนการเฝ้าสังเกตตนเองตามหลักพุทธศาสนา จะเกิดความเข้าใจในทุกข์สุขของลูกที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมต่างๆ และหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งได้อย่างเหมาะสม

โรงเรียนพ่อแม่  Day camp สำหรับพ่อแม่...มาร่วมเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเข้าใจลูกมากขึ้น

08.00- 08.45

-ลงทะเบียน (ติดป้ายชื่อและรับธรรมบรรณาการ)
-ลงทะเบียนกลุ่มบ้านเรียนแห่งรักและศานติ ทีมสำนักงานกลาง “สื่อสารสร้างสุข”
08.45 – 10.00 วงศาคณาญาติ ลานโพธิ์ ครูแอม/ครูจุ๊ก และคณะแม่ครู
09.00- 10.00 รายการวิทยุสาวิกาและธรรมทีวี ... สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ “ก้าวย่างแห่งปัญญา”  โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พี่อ้อม สุนิสา  สุขบุญสังข์ 
10.00-11.30 ภาษากาย..ภาษาใจ / ภาษาคน..ภาษาธรรม 
๑. บทเพลงแห่งสติ  “ดั่งดอกไม้บานและความสุขเล็กๆ”
๒. สนทนาภาษาธรรม “สุขภาวะทางครอบครัว” ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ รศ.นพ. สุริยเดว  ทรีปาตี 


10.30 –11.30  ซุ้มกิจกรรมสร้างสุข ๓ ขั้น บนหนทางศีล-สมาธิ-ปัญญา “สุขง่ายใช้น้อย-สุขเมื่อสร้าง-สุขเมื่อให้”    
สำหรับเด็ก 0-2 ขวบขึ้นไป    กิจกรรม "นวดด้วยรัก"  โดย ทีม Baby Touch Thailand แม่ครูป้อม


สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป  
1) โยคะนิทาน เด็ก 4-7 ขวบ ครูเก๋ รสสุคนธ์  ซันจวน / แม่ครูนก
2) ตื่นรู้ใจเรา เข้าถึงใจเธอ..สนทนาประสาพ่อแม่เพื่อลูกรัก ครูจอม จักรา วีรกุล และครูเก๋ ชญานุท เดชสุริโยธิน /แม่ครูเหมียว

3) ละครหุ่น “กำเนิดเจ้าชายน้อย” แม่เหมียว และคณะแม่ครู

4) วิถีสร้างสุขด้วยศิลปะภาวนากับความสุข 3  ขั้น  เช่น
 - กระดาษแปลงกาย “ดอกบัวน้อย”   แม่ครูกนก/แม่ครูรุ่ง
- "ร้อยดอกไม้ร้อยใจ"  แม่ครูรัตน์/แม่ครูฟ้า
-  ขนมครกไข่   แม่ครูวัลย์/ แม่ครูกุ้ง
-“ลูกชุป” เมื่อคุณตา คุณยาย ยังเด็ก  คุณตา 

-“เห็ดเพาะรัก” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ workshop ทำก้อนเห็ด ทีมสะใจดี...
- โมเสท  ป้าแอด

5)  กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น “ลาวกระทบไม้” แม่ครูต่าย
6) ตลาดนัดสร้างสุข กลุ่มแม่จิตอาสาตลาดนัดสร้างสุข

11.30-13.00 อาหารอร่อย...กินกันหลายคน อู่ข้าวอู่น้ำ  ทีมจัดเลี้ยงและคณะแม่ครู

บทเพลงกลางสวน ศิลปินตัวน้อย ศิษย์เก่าบ้านเรียน/นอนภาวนากับคลื่นเสียง/กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น/เดินเล่นอย่างมีสติ  แม่จิตอาสาบ้านเรียนแห่งรัก/ ครูจุ๊ก พิดารัตน์  เรืองไกร แม่ครูแหวน แม่ครูแหวว คณะแม่ครู 


13.00-15.30 สนทนา  “ เรียนปนเล่น วิถีเด็กบ้านๆ พัฒนาศักยภาพเด็กอย่างไร”  โดย พี่ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์  ปิ่นประทีป คณะแม่ครูบ้านเรียนแห่งรัก  (จัดมุมวาดภาพสีไม้ สีเทียน  มุมบ้าน มุมปั้น)    
15.30 -16.00  อธิษฐานจิต /ธรรมสวัสดี กลับบ้านปลอดภัยโดยธรรม พระมหาเจดีย์ คณะแม่ครู และครอบครัว

วิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาแบ่งปันความสุขและสร้างกุศลร่วมกันค่ะ
บ้านเรียนแห่งรักและศานติ

 

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครล่วงหน้าได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จากนั้นเซฟไฟล์ในชื่อของท่าน แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ family.sds@gmail.com

หรือพิมพ์แล้วส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

ดาวน์โหลด ใบสมัครโรงเรียนพ่อแม่ ได้ที่นี่

โครงการ Parenting School: Because Parents are a Child’s first Teachers คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม