EN / TH
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

​​​​​​

โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
ทุนชีวิตของอริยชน...ที่พ่อแม่ให้ลูกได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัวและให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

๒. เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้พ่อแม่มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

 

กลุ่มเป้าหมาย

๑. พ่อแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่จำกัดอายุครรภ์ และตั้งใจมั่นที่จะลงทุนสร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดทุกข์ แก่ตนเองและครอบครัว

๒. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคม ที่ส่งเสริม การให้กำเนิดชีวิตด้วยจิตประภัสสร

 

แนวคิด

โครงการจิตประภัสสรฯ เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดยการส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีสัมมาทิษฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรม ในการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิต ด้วยการใช้ ๙ เดือนของการตั้งครรภ์เป็นการลงทุนสร้าง ‘อริยทรัพย์’ คือจิตประภัสสร เป็นทุนของชีวิตให้เด็กที่จะเกิดมา ได้ เริ่มต้นอยู่บนหนทางของ ‘อริยบุคคล’ ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์ ‘ครรภ์ของแม่ คือ โลกของลูก’ ลูกเรียนรู้โลกผ่านฮอร์โมนที่บ่งบอกอารมณ์ของแม่ในแต่ละวัน ‘แม่รู้สึกอย่างไร ลูกรู้สึกอย่างนั้น’ ดังนั้นการรักษาใจของแม่จึงเป็นการพัฒนาจิตทั้งแม่และลูกไปพร้อมกันตลอด ๙ เดือนที่ใช้ลมหายใจเดียวกัน โดยมีพ่อและวงศาคณาญาติเป็นผู้เกื้อกูล ให้แม่สามารถรักษาภาวะของจิตประภัสสรได้อย่างต่อเนื่องพ่อแม่กำลังเป็นผู้สร้างโลกให้มีอริยะด้วยการสร้างลูก เพราะเด็กที่มีพื้นจิตที่ดีจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา ประกอบกับการที่พ่อแม่ได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์และการสื่อสารในครอบครัวระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้พ่อแม่มีทักษะในการครองชีวิตครอบครัว และการเลี้ยงลูกอย่างมีสติและปัญญาตั้งแต่แรกเกิด

 • กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น...สบายครรภ์สบายใจ

  3 มิถุนายน 2561  วันจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

   

 • กลุ่มตั้งครรภ์  เวลา 08.15-19.00 น.
 • 08.15-08.45 น.  ลงทะเบียน

  08.45-11.45 น.  จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์...นวัตกรรมสร้างชีวิต

   โดย  แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต    ดีเจอ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ 

  12.00-13.15 น.  อาหารอร่อย กินกันหลายคน

  13.15-15.00 น.  คริสตัลโบวล์บำบัด และ เดินเล่นอย่างมีสติ

  15.00-16.30 น.  โยคะสบายครรภ์  โดย คุณครูชมชื่น สิทธิเวช  

  16.45-18.00 น.  อธิษฐานจิต “เปลี่ยนหัวใจพ่อแม่ เป็นหัวใจโพธิสัตว์”

  18.00-19.00 น.  สวดมนต์  ตามประทีป 

   

 • กลุ่มหลังคลอด  เวลา 13.30-16.30 น.
 • 13.30-14.30 น.  อิ่มอุ่นแม่ลูกอ่อน...เตรียมตัวก่อนแม่กลับไปทำงาน  โดย พญ.ยุพยง  แห่งเชาวนิช

   และ รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ

  14.30-15.30 น.  Baby Massage Therapy  โดย ครูอาสาสมัครจาก Baby Touch Thailand

  15.30-16.30 น.  พิธีรับขวัญหลังคลอด โดย แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

   

  สมัครสมาชิกใหม่ด้วยQR code

  เฉพาะสมาชิกเก่าที่ต้องการคำปรึกษา /สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ /แจ้งตามประทีปในวันคลอด /

  แจ้งร่วมพิธีรับขวัญ และนวดทารก  ติดต่อได้ที่ Line จิตประภัสสร (กลุ่มปิด)

   

โครงการ The Serene Mind Project: The Serene Mind of the Child in the Womb คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม