EN / TH
การอบรม หลักสูตร ISV รุ่นที่ 3 : พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

ISV Club   International Spiritual Club Training

หลักสูตร ‘หัวใจโพธิสัตว์…ผู้รับใช้นานาชาติ’ (ISV Club Training)

มุ่งหวังที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา  ปลุกจิตวิญญาณอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อรับใช้ธรรมะในงานนานาชาติแก่ชุมชน 

ISV Club คืออีกก้าว…ของ ‘งานอาสาในโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจ’ ของเสถียรธรรมสถาน…สู่โลกกว้าง

 

ISV Club คือทีมงานอาสาสมัครสองภาษาภายใต้การดูแลของเสถียรธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานที่จะตอบแทนคุณพระธรรม ด้วยการช่วยกันบ่มเพาะจิตวิญญาณของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ผ่านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระดับสากล โดยมีพุทธศาสนาเป็นรากฐาน ISV Club เป็นหนึ่งในโครงการ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ และเป็นส่วนหนึ่งในงานสร้างสันติภาพในโลก โดยสอดคล้องกับองค์กรเพื่อสันติภาพ GPIW (Global Peace Initiative of Women) ซึ่ง ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง เมื่อปี 2545 รวมทั้งเป็นการแสดงกตัญญุตาต่อ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในวาระครบ 37 พรรษาบนเส้นทางธรรม  และนับเป็นอีกก้าวของการนำ ‘งานอาสาในโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจ’ ของเสถียรธรรมสถานสู่โลกกว้าง

 

ISV Club ได้รับความกรุณาจากผู้นำศาสนาและอาสาสมัครต่างชาติทั่วโลกให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนแบ่งปันในสิ่งที่มี ให้โอกาสได้มีประสบการณ์ไปเรียนรู้อย่างใกล้ชิดในฐานะบุคคลต้นแบบ ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองบนเวทีโลกด้านต่างๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม สุขภาพกายและใจ การศึกษา และสนับสนุนในอีกหลากหลายแง่มุมเพื่อช่วยถักทอให้เป็นครอบครัวใหญ่ในการนำศานติสู่โลก

 

หลักสูตร ‘หัวใจโพธิสัตว์…ผู้รับใช้นานาชาติ’ ISV Club Training  มีวัตถุประสงค์

เพื่อสอนทักษะต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง และการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ภายใต้หลักการ ‘ยอมตนให้คนใช้ ฝึกตนเพื่อใช้คน ไม่รอให้ใครใช้’ โดยมีวิทยากรจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาแบ่งปัน

ประสบการณ์และแง่คิด เริ่มตั้งแต่การรู้วิถีแห่งจิตใจตนเอง อะไรคือหัวใจของอาสาสมัคร ศาสตร์และศิลปะแห่งการรับใช้ เทคนิคการบริหารด้วยใจ การสร้างภาวะความเป็นผู้นำที่สง่างามแต่ถ่อมตน 

วิธีจัดการความขัดแย้งอย่างอ่อนโยน  ศิลปะแห่งการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการประยุกต์การพัฒนาจิตใจในขั้นต่อๆ ไป

ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข ด้วยสุข 3ขั้น ‘สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้าง และ สุขเมื่อให้’ รู้จักเครื่องมือในการดูแลใจตนเอง พร้อมดึงศักยภาพออกมารับใช้สังคม

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าอบรม

1 อายุ 10 - 25 ปี

   อายุ 10 -15 ปี สื่อสารภาษาที่ 2 ได้ หรือได้บ้าง แต่พร้อมเปิดใจเรียนรู้

   อายุ 16 ปีขึ้นไป สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

2 สนใจการพัฒนาจิตใจตนเอง โดยมีพุทธศาสนาเป็นรากฐาน 

3 พร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมเป็นผู้รับใช้ และพร้อมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

4 สามารถเข้าอบรมและฝึกงานได้ตามวันเวลาที่กำหนดในหลักสูตร

 

 

สิ่งที่ผู้ผ่านหลักสูตรนี้จะได้รับ :

- เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

- รู้จักเครื่องมือในการดูแลใจตนเอง

- มีความเป็นผู้นำที่แท้จริง (นำอย่างถ่อมตน, นำตัวเองได้)

- ดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้โลก

- เปิดใจ เปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ สู่โลกกว้าง

- ใช้งานเป็นฐานแห่งการภาวนา

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ ISV Club

- ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากเสถียรธรรมสถาน

 

ขั้นตอนการสมัคร :

1 แอดไลน์ @isvclub เพื่อลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ และประสานงานทุกอย่าง

2 เขียนเล่า “ประสบการณ์ ‘การให้’ ของตนเอง”

ความยาว ½ หน้า ถึง 1 หน้ากระดาษ A4 หรือ ผ่านออนไลน์

กรณีใช้วิธีเขียน เมื่อเขียนเสร็จให้ถ่ายรูปและส่งเข้ามาในไลน์ @isvclub

(อายุ 10-16 ปี เขียนภาษาไทย หรือภาษาที่ 2 / อายุ 16 ปีขึ้นไปเขียนภาษาที่ 2)

 

3 สัมภาษณ์ที่ เสถียรธรรมสถาน ตามวันเวลานัดหมาย

(อายุ 10-16 ปี ภาษาไทย หรือ ภาษาที่สอง / อายุ 16 ปีขึ้นไปภาษาที่ 2)

 

ระยะเวลาการอบรม หลักสูตร ISV รุ่นที่ 3 : พฤษภาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

โดยจะมีอบรม 2 ครั้ง

 

อบรมครั้งที่ 1 : ค่ายพื้นฐาน  วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561

(วันที่ 4 พฤษภาคม ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. – วันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 16:00 น.)

 

อบรมครั้งที่ 2 : ค่ายทักษะ (จะแจ้งวันเวลาให้ทราบภายหลัง)

 

ฝึกงานอาสาสมัคร :

เก็บสะสมชั่วโมงกุศล ณ เสถียรธรรมสถาน จำนวน 30 ชั่วโมง โดยพบกันทุกวันอาทิตย์ที่ 3ของเดือน

 

รับใบประกาศนียบัตร เดือน กุมภาพันธ์ 2562

 

สถานที่อบรม : เสถียรธรรมสถาน 23 ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55) เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

 

โครงการ ISV Club: International Spiritual Volunteer Club คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม