EN / TH
มาฆบูชา

ละชั่ว ทำดี รักษาใจให้ขาวรอบ ขันตีคือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลส นิพพานเป็นธรรมอันยิ่ง ... “‘โอวาทปาฏิโมกข์’ ที่ทรงแสดงในวันนั้น เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยความรัก จึงกล่าวได้ว่า วันมาฆบูชา เป็นวันแห่งความรัก ในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง” แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ... เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งตรงกับ 15 ค่ำเดือน 3 วันสำคัญทางพุทธศาสนา "มาฆบูชา" เสถียรธรรมสถาน พุทธสาวิกาพร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติ ธรรม และ 'ภาวนากับความรัก' เนื่องในวันมาฆบูชา...วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา โดยการรักษาศีล ภาวนา ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดโอวาทปาฏิโมกข์ เวียนเทียน...เพื่อละชั่ว ทำดี รักษาใจให้ขาวรอบ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. สำหรับผู้สนใจปฏฺิบัติธรรม สามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-519-1119