EN / TH
โรงเรียนพ่อแม่

โรงเรียนพ่อแม่

อริยะสร้างได้...ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย

 

                จากการทำงานสร้างโลกโดยผ่านเด็กจนก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของเสถียรธรรมสถาน เป็นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ทำให้เห็นว่า...อริยะสร้างได้ ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย ด้วยการทำให้เกิดจิตวิญญาณของการทำงานร่วมกันอย่างมีบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่ไม่มีรั้วกั้น โดยนำความอบอุ่นของบ้าน ความมีวินัยของวัด คือการอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียน ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามวัยของโรงเรียนมาบูรณาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของคนทุกวัยในครอบครัวจนเกิดเป็น ‘โรงเรียนพ่อแม่’ โครงการที่ทำให้พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก และบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูก

                การทำงานโรงเรียนพ่อแม่จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพ้นทุกข์ของมนุษย์ที่ถอดองค์ความรู้จากการทำงานกว่าสามทศวรรษของเสถียรธรรมสถานในการนำธรรมะออกมารับใช้สังคม เป็นงานสร้างโลกโดยผ่านเด็กที่เชิญชวนให้ผู้ใหญ่ในสังคมมาร่วมกันสร้างวงศาคณาญาติในการเลี้ยงดูเด็ก ผ่านการทำงานอนุบาลฝีมือพ่อแม่ บ้านวันอาทิตย์ ครอบครัวแห่งสติ รวมถึงการจัดการศึกษาวิถีพุทธระดับปฐมวัยในบ้านเรียนแห่งรักและศานติ (ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการทำงานที่เชิญทุกคนมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันที่จะเรียนรู้การสร้างโลกให้มีอริยะ...ด้วยการสร้างเด็ก


                ‘โรงเรียนพ่อแม่’ จึงเป็นหนึ่งในการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดยการส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก มีสัมมาทิฏฐิ หรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรมในการครองชีวิตและครอบครัวอย่างมีความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูลูกด้วยการเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ของตนเองก่อน โดยใช้ลูกเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตของพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาชีวิตตนเองในการอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ได้ จึงจะเป็นต้นแบบชีวิตที่เจริญอย่างอริยชนให้ลูกได้ และเมื่อพ่อแม่ฝึกฝนการเฝ้าสังเกตตนเองตามหลักพุทธศาสนา พ่อแม่ก็จะเกิดความเข้าใจในทุกข์สุขของลูกที่แสดงออกผ่านพฤติกรรมต่างๆ หาหนทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นจุดอ่อนและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งได้อย่างเหมาะสม การทำงาน ‘โรงเรียนพ่อแม่’ จึงเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมการทำงานของเสถียรธรรมสถานที่ทำให้เห็นรูปแบบของการนำธรรมะมาใช้ได้จริง...

             เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ของสังคมโลก

คุณพ่อ–ชยายส คุณแม่–เบ็ญจมาภรณ์ คุณลูก–ด.ญ. ชยาภรณ์ มีลักษณะ

                “‘โรงเรียนพ่อแม่’ ทำให้ครอบครัวเราได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน มีส่วนร่วมที่จะทำให้กันและกันมีความสุข ได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่น เมื่อเราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็เป็นสุขด้วยทำให้เรามีจิตที่คิดจะให้...ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้เพื่อทำให้คนที่เรารักมีความสุข ตามคำสอนของคุณยายจ๋า (ท่านแม่ชีศันสนีย์) ที่สอนว่า ‘สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้’”

 

คุณพ่อ–กัมพล คุณแม่–กานนภัส คุณลูก–ด.ญ. ธนัฐดา ด.ช. อัศวา แต้พานิช

                “‘โรงเรียนพ่อแม่’ ทำให้เราเห็นว่าลูกเป็นครูของเราได้ เพราะลูกแสดงสัจธรรมให้เห็น สอนให้รู้จักความรัก รู้จักการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด รู้จักการเสียสละเพื่อคนอื่น เราแม่ลูกใช้ชีวิตอย่างเคารพซึ่งกันและกัน รับฟังกัน ให้เกียรติกันเสมอ ลูกมีพระธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนให้เรียนรู้โลก ทำให้ลูกมีหิริและโอตตัปปะ ขอบคุณคุณยายจ๋าที่สอนให้เราได้ ‘เห็นลูกอย่างที่ลูกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์’”

 

คุณพ่อ–สุทธิ วิทยสุนทร คุณแม่–สุภาภรณ์ จันทรประภา คุณลูก–ด.ญ. สุนัฏฐา วิทยสุนทร

                “การเข้าร่วมกิจกรรม ‘โรงเรียนพ่อแม่’ ทำให้ครอบครัวของเราได้เรียนรู้การทำงาน จากคำสอนของคุณยายจ๋าที่สอนว่า ‘ยอมตนให้คนใช้ ฝึกตนเพื่อใช้คน ไม่รอให้ใครใช้’ จึงทำให้เรารู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข เข้าใจการทำงานอย่างลดอัตตา จึงเห็นว่าตัวตนเล็กงานจึงใหญ่ ผลที่ได้รับคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ มีความเมตตาตนเองและผู้อื่นมากขึ้น”

 

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครล่วงหน้าได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จากนั้นเซฟไฟล์ในชื่อของท่าน แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ family.sds@gmail.com

หรือพิมพ์แล้วส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

ดาวน์โหลด ใบสมัครโรงเรียนพ่อแม่ ได้ที่นี่