EN / TH
ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์

พ.ศ. 2523 ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ผู้มีหัวใจโพธิสัตว์เป็นอุปัชฌาย์การบวชให้

จากนั้นวันเวลาทั้งหมดของนักบวชสตรีก็ผ่านไปพร้อมๆ กับการทำงานรับใช้และฉุดช่วยมวลมนุษยชาติในทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ รวมทั้งการส่งต่อโอกาสที่เคยได้รับด้วยการบวชให้ผู้หญิงจำนวนมากมายที่มีเป้าหมายคือการพ้นทุกข์ และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนผ่านการสื่อสารในหลากหลายช่องทาง โดยมีคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณาในร่างสตรีอาบรดหัวใจ

 

พ.ศ. 2562 กับ 39 พรรษาบนมรรคาแห่งธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้ตั้งคำถามขึ้นว่า

“ถ้าไม่มี แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้อย่างไร”

เหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่เคยได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือจากท่านแม่ชีศันสนีย์จึงร่วมกันค้นหาคำตอบ และตอบออกมาดังๆ ว่า

“คุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณแม่  ฉะนั้น แม้ในวันที่ไม่มีคุณแม่ แต่ถ้าคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ยังอยู่ แสดงว่าคุณแม่ยังคงอยู่”

 

จากนั้นจึงร่วมกันดำริให้มี ‘องค์แทนคุณธรรมของพระโพธิสัตว์’ ขึ้น

การบอกต่อ รวมตัว ชวนกันกลับบ้านหลังที่สองนามเสถียรธรรมสถาน...จึงเกิดขึ้น

การร่วมแรง ร่วมใจกันเพื่อเข้าถึงคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์...ก็ตามมา

 

39 พรรษาบนมรรคาแห่งธรรม ของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือ ได้พึ่งพา ได้พร้อมใจกัน ‘นำสิ่งที่ตนมี นำความสามารถที่ตนถนัด’ กลับบ้าน มากตัญญู มาเป็นที่พึ่งของครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม และเป็นที่พึ่งของโลกต่อไป 

หนึ่ง...คือการร่วมกันสร้าง ‘พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก’ ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร  สูง 21 เมตร   ณ เสถียรธรรมสถาน เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ทำงานรับใช้มวลมนุษยชาติด้วยหัวใจโพธิสัตว์ เพื่อเป็นตัวแทนของการใช้คุณธรรมในการทำงานฉุดช่วยผู้คน และให้ให้ได้มากกว่าที่เคยให้

และสอง...‘หุบเขาโพธิสัตว์’ ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

 

‘หุบเขาโพธิสัตว์’

เป็นที่ที่ปลูกป่าคืนให้โลก...เป็นที่ที่เป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้แผ่นดิน...เป็นมรดกที่ยกให้โลก  

เป็นที่ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ ในการกินอยู่หลับนอนอย่างมีสติปัญญา ด้วยถ้าเรามีสติปัญญา เราจะแก้ปัญหาได้ เป็นความสุขที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืน ไม่มีคำว่ายากจน

เป็นที่ที่สอนเรื่องชีวิต เป็นงานเชิงรุกที่สร้างความเข้มแข็งของมนุษยชาติทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ต้องรอให้เยียวยา

เป็นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อ ‘ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์’  ถวายเป็นพุทธบูชา ที่เอาแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา และความสามารถอันหลากหลายของทุกคนมาทำให้หุบเขานี้เป็นที่ที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จ เพราะมีปัญญา อันจะแสดงให้เห็นว่ามีคุณธรรมของพระโพธิสัตว์รายล้อมอยู่

‘ปลูกป่า’ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยดี และป่าก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์อย่างแยกไม่ออก ด้วยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระปฐมเทศนา และปรินิพพาน สี่เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นใต้ต้นไม้ในป่า เรื่องราวต่างๆ ในพุทธประวัติที่เราได้รับรู้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในป่า หนึ่งในปัจจัยหลักน่าจะเป็นความสงบ สงัดเงียบ และอากาศที่บริสุทธิ์ของป่า  มาช่วยกัน ‘ปลูกป่า’ เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรม

‘ปลูกชีวิต’  การทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยไข้ ด้วยการกินอยู่อย่างพอดี และการออกกำลังกายและจิตใจ เพื่อทำให้ชีวิตเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ปลูกศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์

และ ‘ปลูกหัวใจโพธิสัตว์’ ช่วยให้มีจิตใจที่สงบเย็น เป็นประโยชน์ต่อสรรพชีวิต ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จ เพราะมีปัญญา ขจัดความกลัว ให้อภัยอย่างลึกซึ้ง มีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์ และมุ่งมั่นเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างมีปัญญา

วันนี้...

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการระดมบุญการสร้างพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คุณถวัลย์ เมืองช้าง เจ้าของโรงหล่อเอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัด (Asia Fine Art Ayutthaya) ถวายเรื่องดูแลกระบวนการการสร้างพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

คุณย่าบุญเกื้อ ยศสิงห์ (สุขสวัสดิ์) คุณพ่อ พ.ต.อ. สุพฤกษ์  คุณแม่เรืองศรี สุขประเสริฐ คุณชัญญา เศรษฐบุตร (แม่อู่) และครอบครัว ถวายที่ดินที่อำเภอแก่งกระจาน เพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์

คุณยุพิน ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถวายปัจจัยเพื่อสร้างสาธารณูปโภคของธรรมาศรม

คุณวิวัฒน์ สิงห์ชัย กรรมการบริษัท สิงห์ชัยอุตสาหกรรม จำกัด ครอบครัว และคณะ ถวายสถูปมนตราพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ องค์แรก ณ หุบเขาโพธิสัตว์

คุณอมรรัตน์ จันต๊ะ เจ้าของ ‘ไร่พลิศา’ ฟาร์มออร์แกนิก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร้านอาหาร ‘ชาติไทย’ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ถวายร้าน ‘ปลอดภัย’

คุณวิวัฒน์ วงศ์กระพันธุ์  บริษัท เดอะชู้ด จำกัด (The Shood Co.,Ltd.) ถวายภาพยนตร์โฆษณา 5 เรื่อง

คือส่วนหนึ่งของลูกศิษย์ที่กลับบ้านเพื่อกตัญญูครูบาอาจารย์ผ่านการทำงานรับใช้สังคม รับใช้โลก

เสถียรธรรมสถาน และเสถียรธรรมสถาน 2 ณ แก่งกระจาน ยังคงต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนกลับบ้านมาหา ‘แม่’ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การทำงานที่เป็นไปเพื่อความตื่น รู้ และสงบเย็นของมวลมนุษยชาติ อย่างไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ และอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ ทศวรรษที่ 4 แห่งเสถียรธรรม

 

โครงการปลูกป่า​ ปลูกชีวิต​ ปลูกหัวใจโพธิสัตว์​ 

เสถียรธรรมสถาน​ รับรู้ในความสำคัญของป่ามาโดยตลอด​ด้วย​ ตระหนักว่าการปลูกต้นไม้​ นับเป็นการลงทุนที่ถูกทีาสุดแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ยั่งยืนยาวนานที่สุด​ และต้นไม้ยังเป็นครูที่มนุษย์สามารถเรียนรู้จากมันได้ไม่รู้จบ​

 

"ป่าปลูกมือ" ของเสถียรธรรมสถานจึงมีความหมายมากกว่าการ​ "ปลูกป่า" เนื่องเพราะยังหมายถึงการ "ปลูกชีวิต" ให้เติบโต​ งอกงาม​ สงบเย็น​ เป็นประโยชน์​ มีความกรุณาต่อผู้อื่นและที่สำคัญร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญยิ่งในการครบ​39 พรรษาของคุณแม่ชีศันสนีย์​ เสถียรสุต​ ในการร่วมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังฆะหมู่คณะเดียวกันในวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา​นี้​ จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์เสื่อมโทรมและพื้นที่สาธารณประโยชน์​ ด้วยการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของเสถียรธรรมสถาน​2(SDS​ 2) แก่งกระจาน​ จ.เพชรบุรี

 

สมัยพุทธกาล...องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยดี และป่าก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์อย่างแยกไม่ออก ด้วยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงพระปฐมเทศนา และปรินิพพาน สี่เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นใต้ต้นไม้ในป่า เรื่องราวต่างๆ ในพุทธประวัติที่เราได้รับรู้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในป่า หนึ่งในปัจจัยหลักน่าจะเป็นความสงบ สงัดเงียบ และอากาศที่บริสุทธิ์ของป่า  

ณ ปัจจุบันกาล...เวลาผ่าน ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป การต้องเผชิญกับปัญหามากมายในชีวิต ทำให้คนยิ่งโหยหาความสงบ สงัดเงียบ และอากาศที่บริสุทธิ์ให้ตนเอง ในขณะที่พื้นที่สีเขียวของป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเพราะถูกแปรให้กลายเป็นป่าคอนกรีต เสถียรธรรมสถานรับรู้ในความสำคัญของป่ามาโดยตลอด  ด้วยตระหนักว่าการปลูกต้นไม้นับเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ยั่งยืนยาวนานที่สุด และต้นไม้ยังเป็นครูที่มนุษย์สามารถเรียนรู้จากมันได้ไม่รู้จบ ‘ป่าปลูกมือ’ ของเสถียรธรรมสถานจึงมีความหมายมากกว่าการ ‘ปลูกป่า’ เนื่องเพราะยังหมายถึงการ ‘ปลูกชีวิต’ ให้เติบโต งอกงาม สงบเย็น เป็นประโยชน์ มีความกรุณาต่อผู้อื่น และที่สำคัญ...มีกรุณาแก่คนปลูกเป็นเบื้องต้น

 

วัตถุประสงค์​                      

1) เพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบการบวช​39​พรรษาของคุณแม่ชีศันสนีย์​  เสถียรสุต​           

2) เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในเสถียรธรรมสถาน​2​(SDS2​ ​)​ ในการเติบโตของเสถียรธรรมสถาน​2​ ขยายพื้นที่จากเมืองใหญ่ไปสู่ชนบท​                                 

3)การปลูกป่า/ปลูกชีวิต​คือแหล่งเรียนรู้ที่มากกว่าแหล่งปฏิบัติธรรม​         

4)เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของอาสาสมัครคือเสถียรธรรมสถาน​2(SDS2)​                           

5)เพื่อขยายองค์ความรู้​ :การปลูกผักออร์แกนิค​        ชุมชนโรงเรียน​  โรงเพาะเห็ด​ การทำขยะ​0 ฯลฯ​เบื้องต้น

 

พื้นที่ดำเนินการ​                  

พื้นที่บริเวณทั้งหมดของเสถียรธรรมสถาน​2 ​(SDS2​)​  ระยะเวลาดำเนินการ​1-2 ปี​ในการบำรุงรักษา​  ​ต่อเนื่อง​ 2​ปี​ (ต้นไม้เก่าได้รับการฟื้นฟู/ปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่ม)​

 

การดำเนินการ​                  

เสถียรธรรมสถาน​2​ (SDS2)​ ดำเนินการรณรงค์และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม​ ในการเชิญชวนทุกคนร่วมปลูกต้นไม้/บริจาค/รับบริจาคต้นไม้ทุกชนิด เมล็ดพันธ์​  ออร์แกนิคทุกชนิด​ คุณมีอะไรและสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ได้ทั้งหมด

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ​          

เสถียรธรรมสถาน​2​ (SDS2)​ คือการขยายพื้นที่จากเมืองใหญ่สู่ชนบท​   สิ่งที่มีคุณค่า​ทางใจ/เอาใจที่มีความพร้อมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า​  การอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยดีและป่าก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์​อย่างแยกไม่ออก​  ตั้งแต่​ ประสูติ​ ตรัสรู้​ แสดงพระปฐมเทศนาและปรินิพพาน​ สี่เหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นใต้ต้นไม้ในป่า​ เรื่องราวต่างๆในพุทธประวัตืที่เราได้รับรู้​ ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในป่า​ หนึ่งในปัจจัย​ หลักน่าจะเป็นความสงบ​ สงัดเงียบและอากาศที่บริสุทธิ์ของป่า​ ณ​ ปัจจุบันกาล.... เวลาผ่าน​ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป​การต้องเผชิญกับปัญหารมากมายในชีวิต​ ทำให้คนยิ่งโหยหาความสงบ​สงัดเงียบและอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับตนเอง​ ในขณะที่พื้นที่สีเขียวของป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเพราะถูกแปรให้กลายเป็นป่าคอนกรีต​ เราจึงต้องเพิ่มพื้นทีาทรัพยากรป่าไม้ยั่งยืน​สร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อม​ และได้ร่วมปฏิบัติบูชาไปกับคุณแม่ชีศันสนีย์​  เสถียรสุตในวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษานี้

ผู้สนับสนุนโครงการ:

คุณแม่ชีศันสนีย์​ เสถียรสุต​  สังฆะและชุมชนเสถียรธรรมสถาน​ อาสาสมัคร/จิตอาสา/อดีตพุทธสาวิกา/ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีใจและจิตศรัทธา

ประโยชน์​

ปลูกฝังควารักและควารับผิดชอบต่อธรรมชาติ/เป็นการสร้างความสามัคคีในการร่วมอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ที่สำคัญยิ่งเพื่อประโยชน์อันสูงสุด/การปลูกเป็นการลดตัวตน​ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิในใจเรา​ในการใช้ชีวิตคือจิตคิดจะให้

เริ่มโครงการ 

16-18 กรกฎาคม 2562 

ติดต่อบริจาคต้นไม้หรือร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกันปลูกต้นไม้ได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 06-12414623 (แม่ชีปาด)