EN / TH
อานาปานสติภาวนา

ลมหายใจ...คืออาวุธอันศักด์สิทธิ์

                ท้องฟ้าในเวลาค่อนรุ่งมืดมิด บรรดาชีวิตนอกรั้วชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติยังคงหลับใหล ทว่าภายในรั้วนั้นเล่า ทุกวันในเวลาตีสี่ตรง เสียงเชิญระฆังแห่งสติดังขึ้น...มาเป็นเวลากว่า 30 ปีไม่เคยขาด
                เพื่อบอกว่า...วิถีชีวิตเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
                เวลา 24 ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมและมีค่าได้มาถึงอีกครา
                เหล่าพุทธสาวิกาน้อยใหญ่มุ่งหน้าสู่หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อทำวัตรเช้า...เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกัน...อันเป็นกิจแรกแห่งวัน
                ครั้นฟ้าสว่าง...การเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ฝึกการให้ก็เริ่มขึ้น เหล่าพุทธสาวิกาใหญ่น้อยเดินแถวอย่างเป็นระเบียบตามเส้นทางการบิณฑบาต
                การพิจารณาอาหารเป็นไปอย่างสงบเงียบ และเรียบง่าย บาตรเดียว อาสนะเดียว ขณะที่ในใจก็หวนระลึกถึงคำสอนของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
                “รับอาหารด้วยความอ่อนน้อม กินข้าวชาวบ้านแล้วต้องเจริญสติ รู้ทันกาย รู้ทันใจ จนกระทั่งเรี่ยวแรงแห่งเมล็ดข้าวเหล่านั้นก่อเกิดเป็นความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต่อกัน”
                จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมผ่านการทำงาน หรือมีงานเป็นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
                ตั้งแต่เช้า...เข้าบ่าย...ถึงเย็น...จรดค่ำ ทุกอิริยาบถ ทุกการเคลื่อนไหว ดำเนินไปพร้อมกับ อานา - ลมหายใจเข้า ปานะ - ลมหายใจออก ในทุกขณะ
                อานาปานสติภาวนา จึงเป็นกิจที่ฝึกเจริญสติ ดำเนินไปพร้อมกับทุกลมหายใจเข้าและออก เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดา
                ท่านแม่ชีศันสนีย์ได้กล่าวถึง ‘อานาปานสติภาวนา’ ไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายว่า
                “อานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ในทุกลมหายใจเข้าและออก เพื่อเตรียมจิตให้ควรแก่การงาน งานเป็นฐานแห่งการภาวนา หมายความว่าคุณต้องเจริญอานาปานสติ กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ‘ความหวั่นไหวโยกโคลงทางกายหรือความหวั่นไหวโยกโคลงทางจิต ย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจของการเจริญ ทำให้มากซึ่งอานาปานสติ’ ฉะนั้น งานของจิตคือการภาวนาด้วยอานาปานสติ ถ้าคุณทำงานอยู่บนฐานของอานาปานสติ ก็เท่ากับคุณใช้งานเป็นฐานแห่งการภาวนาด้วยเช่นกัน...
                “วิถีชีวิตของเสถียรธรรมสถานใน 24 ชั่วโมง หรือหนึ่งวัน อยู่บนเทคนิคของอานาปานสติ บนพื้นฐานของลมหายใจที่เป็นเครื่องมือในการเจริญสติ ฉะนั้น ทุกๆ 24 ชั่วโมง จึงเป็นเวลาแห่งการภาวนา ตั้งแต่ลืมตาจนถึงหลับตา และในทุกๆ วัน อานาปานสติภาวนาอยู่ในชีวิตของเราทุกขณะ เสถียรธรรมสถานบ่มแผ่นดินผืนเล็กๆ ให้เป็นพื้นที่อานาปานสติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้”
                ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นปกติที่เสถียรธรรมสถานจะจัดการอบรม ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติ’ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเป็น ‘สังฆะชั่วคราว’ ร่วมเรียนรู้การฝึกการหายใจอย่างมีสติไปพร้อมๆ กับ ‘สังฆะประจำ’ ของชุมชนเสถียรธรรมสถาน ที่ใช้อานาปานสติกำกับชีวิตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้ว
                และปัจจุบัน ชุมชนแห่งธรรมแห่งนี้ก็เปิดประตูต้อนรับ ‘สังฆะชั่วคราว’ ที่ต้องการเข้ามาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอย่างมีคุณภาพได้ทุกวัน>
                ลมหายใจ...คือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเรา ฉะนั้น คงจะดีถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้เพื่อดูแลเพื่อนเก่าคนนี้ให้ดีที่สุด

สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสถียรธรรมสถาน

คลิก ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่นี่

โทร. 02-519-1119,091-831-2294