Skip to main content

มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน (ส.ธ.ส.)
Sathira Dhammasathan Foundation (S.D.S.F.)

จดทะเบียนเมื่อ 28 กันยายน 2548 และได้รับอนุญาตให้เป็นมูลนิธิที่ใช้เพื่อการลดหย่อนภาษีได้เมื่อ 25 มกราคม 2554 

ที่ตั้ง

  • เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 23 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230
  • เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ 599 หมู่ 13 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ


1. เพื่อดำเนินการเผยแพ่ธรรมแก่มวลมนุษยชาติ โดยใช้พุทธธรรมนำสังคม อันจะทำให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์

  1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สตรีและเด็กที่ต้องการโอกาส  มีความพร้อมที่จะดูแลตัวเองและผู้อื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่นำไปสู่สุขภาวะ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลที่มีความพร้อมมาร่วมอาสาสมัคร ผ่านการทำงานรับใช้ผู้อื่นและสังคมโดยรวม
    3. เพื่อดำเนินกิจกรรมการเผยแพร่สื่อธรรมะผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ เว็บไซต์ และอื่นๆ โดยมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่งานพระศาสนา เพื่อดำเนินกิจกรรมโดยการร่วมมือกับบุคคลตลอดจนองค์กรการกุศลอื่นๆ โดยมุ่งให้เกิดสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

  2. เพื่อดำเนินการหาทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างอริยะให้สังคม (ดำเนินการจัดหาทุนซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตลอดจนอุปกรณ์การศึกษา และให้ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาของสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมเพื่อเยียวยาสังคม)
    5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง


ประธานมูลนิธิ

นางสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ