Skip to main content

เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์

 • เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ‘ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์’

  พ.ศ. 2562 เมื่อ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต รับถวายที่ดินผืนนี้ได้ไม่นาน ก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนเกิดการล็อกดาวน์และความหวาดกลัวไปทั่วโลก  ท่านได้ประกาศเจตนาต่อคณะนักบวชสตรีและลูกศิษย์ที่ติดตามท่านมาอยู่ที่นี่ว่า จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็น ‘หลุมหลบภัยที่มีชีวิต’ และพิสูจน์ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง  ด้วยการทำงานบุกเบิกที่นี่ ด้วย ‘คุณธรรมของพระโพธิสัตว์’ คือ  ‘สงบเย็น เป็นประโยชน์ ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จด้วยปัญญา’   

  ระยะเวลา 3 ปี ผืนดินที่เคยแห้งแล้งก็เปลี่ยนเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเกิดเป็น ‘ตาราฟาร์ม’ แหล่งอาหารและสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่มีหลักธรรมของการ ‘ปลูก ปรุง แปร ปัน เปลี่ยนโลก’ 

  ท่านถอดบทเรียนการสร้าง ‘เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร’ ไปสู่การสร้าง ‘หุบเขาโพธิสัตว์’ ให้เป็นชุมชนปฏิบัติธรรมที่รองรับการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในวิถีชีวิตแห่งสติที่มีงานเป็นฐานแห่งการภาวนาและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้ได้

  เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา  และพระอารยตารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่และงดงาม  แวดล้อมไปด้วยธรรมและธรรมชาติที่สะท้อนวัฏจักรของชีวิต เป็นงานตลอด 3 ปีสุดท้ายในชีวิตของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ท่านทิ้งไว้เป็น ‘มรดกกรรม มรดกธรรม มรดกโลก’

   

  “แม้ทุกอย่างนั้นแปรเปลี่ยน

  แต่ความศรัทธานั้นยังเต็มเปี่ยม 

  เกื้อกูลด้วยความเมตตา

  ทำให้ใต้ร่มเงานี้

  เป็นที่ที่ความดีจะยั่งยืน” 

 • DAY TRIP (ไป-กลับ)

  สำหรับทุกเพศ วัย
  ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  (ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า ยกเว้นกรณีมาเป็นหมู่คณะมากกว่า 20 คน กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวก)

  • 1
  • 2
  • 801302 0
  • 801303 0
  • 801319 0

   เชิญชวนมาเดินเล่นในหุบเขาโพธิสัตว์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองได้และให้คนอื่นเป็นที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้สร้างไว้
   นมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาและพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
   เรียนรู้การดูแลสุขภาพและผลผลิตใน Tara Farm อาทิ ผักออแกนิก สมุนไพร กุหลาบบัลกาเรีย ต้นเบาบับ บึงบัว โรงเห็ด ปุ๋ย ฯลฯ
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเป็นฐานแห่งการภาวนา และสร้างสัมมาอาชีพ
   ภาวนากับคลื่นเสียงบำบัดจากคริสทัลโบวล์ ฝึกลมหายใจแห่งสติและสมาธิบำบัด SKT สวดมนต์ร่วมกับคณะแม่ชี
   ชิมชาสมุนไพร กาแฟ ขนม อาหาร ที่ร้านตารากาแฟ

   สอบถามและนัดหมายการมาเป็นหมู่คณะได้ทางไลน์ @sdssil8

   อาบป่า อาบธรรม อาบใจ (ศีล 8)

   สำหรับทุกเพศ วัย
   ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (3 วัน 2 คืน) ณ เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

   • 1
   • 2
   • 801301 0
   • 801304 0
   • 801317 0

    "ทำให้ทุกพื้นที่ของการภาวนาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
    เข้าใจธรรมชาติ อย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน
    ผ่านวิถีชีวิตของหุบเขาโพธิสัตว์"
    ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

    ปฏิบัติธรรมศีล 8 และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแบบ ‘กายอยู่กับกิจ...จิตอยู่กับงาน’ ‘การทำงานเป็นฐานของการภาวนา’ และ ‘จิตอาสาภาวนารับใช้’ สืบสานปณิธาน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ด้วยการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มี 24 ชั่งโมงอันใหม่เอี่ยมด้วยธรรมชาติที่อุ่นเอื้อและเกื้อกูล ด้วยลมหายใจแห่งสติปัญญา ด้วยลมหายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ที่ส่งเสริมให้ 'กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น' ผู้ปฏิบัติจะได้ฝึก 'เจริญสติ' ให้มี 'สติอารักขาจิต' เพื่อการรู้ ตื่น และเบิกบาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เพื่อประโยชน์สุขและพ้นทุกข์ร่วมกันโดยมีพระธรรมนำทาง


    กำหนดการวันศุกร์

    วันลงทะเบียนเข้าปฏิบัติ


    12.30 น. ลงทะเบียน ตรวจ ATK รับป้ายชื่อ

    13.30 น. ชมสื่อแนะนำเสถียรรรรมสถาน ให้ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน / กางเต็นท์เตรียมที่พัก

    14.30 น. ทำกิจส่วนตัว / ภาวนากับการดูแลความสะอาดรอบๆ พื้นที่กางเต็นท์ / เปลี่ยนเป็นชุดปฏิบัติธรรม

    15.00 น. กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น

    16.00 น. พักอย่างมีสติ

    17.00 น. สมาทานศีลด้วยตนเองโดยมีผู้นำธรรม

    18.00 น. ทำวัตรเย็น

    19.30 น. ภาวนาโดยมีผู้นำธรรม แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ หรือภาวนาส่วนตัวในพื้นที่ที่กำหนด

    21.00 น. พักผ่อน อยู่เงียบ งดสนทนา    กำหนดการวันเสาร์และวันอาทิตย์ อาจปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลและเหตุปัจจัย โดยจะแจ้งในวันที่เข้าปฏิบัติ
    โปรดลงทะเบียนกำหนดช่วงวันเข้าภาวนาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์


    สอบถามและสมัครได้ทางไลน์ @sdssil8