online-link
top_miracleofchange

พุทธสาวิกา


สักครั้งหนึ่งในชีวิต...
ตามรอยพระศาสดา...
สู่โลกกว้างแห่งแดนพุทธภูมิ
พระพุทธองค์ทรงเคยมีวิถีชีวิตอย่างไร...
อะไรทำให้พระองค์ตรัสรู้ ... ธรรมะใดที่ท่านมอบไว้ให้ชาวพุทธ 

เชิญร่วมเดินทางไปกับพุทธสาวิกา สู่การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
กับโครงการพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน 2558 (จากสุวรรณภูมิสู่แดนพุทธภูมิ -สังเวชนียสถาน 4 ณ อินเดีย เนปาล)

ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดตารางนัดหมายโครงการ

***รับจำนวนจำกัด***
สนใจติดต่อ 082-5711189, 091-8312294, 084-1316423, 061-4376337 , 061-4594335

 

ad-calendar2015-2 copy

การบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔

บ่มเพาะ ‘เด็กผู้หญิง’ ให้เป็น ‘กุลสตรี’ ที่เป็น ‘อริยชน’

     ช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง เด็กผู้หญิงจะไม่ใช้เวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป ด้วยว่า โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ณ แดนพุทธภูมิและแดนสุวรรณภูมิกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๔ เสถียรธรรมสถานร่วมกับสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม จัดการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔  ณ แดนพุทธภูมิและแดนสุวรรณภูมิโดยได้รับการสนับสนุนจาก พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมตตาเป็นประธานอุปถัมภ์โครงการฯ และดูแลตลอดการเดินทางการบวชคือการขัดเกลาจิตใจ เป็นการค้นคว้าด้านในที่จะพบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่า ‘ชีวิต’  พุทธสาวิกาคือผู้หญิงผู้ฟังคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปปฏิบัติจนเห็นผล เป็นอิสระจากความทุกข์ได้จริงเป้าหมายของโครงการฯ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กฝังชิปแห่งการกระทำที่ถูกต้องโดยการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของตัวเองแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อน ‘พลัง’ เพื่อเปลี่ยนโลก ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อทำให้เด็กผู้หญิงเป็นอริยชน คือชนที่ห่างไกลจากกิเลสเป็น ‘มนุษย์ที่แท้’ ไม่เป็นแค่ ‘เหยื่อ’ และมรรคก็คือหนทางที่ทำให้พ้นทุกข์ทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่า มีปัญญา...ที่จะรู้เท่าทันทุกปัญหาในโลก...และมองปัญหาเป็นความสำเร็จของชีวิต

     ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและประธานโครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ได้กล่าวไว้ว่า

 “เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน เรามีหลักในการทำงานเชิงรุกกับเด็กๆว่า เราจะนำธรรมะกลับสู่หัวใจของเด็ก ยิ่งเล็กมากเท่าไรยิ่งง่ายมากเท่านั้น...

 “เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยโดยธรรมของสังฆะผู้หญิง เข้าใจธรรมชาติผู้หญิง จึงเหมาะแก่การบวชเด็กผู้หญิง งานของเราจึงคือการมุ่งมั่นทุ่มเท   ในการสร้างเด็กผู้หญิงให้เป็นกุลสตรีที่เป็นอริยชน…

 “การบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ เป็นการใช้ชีวิตที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผู้บวชต้องศึกษาจริง ปฏิบัติจริง จึงจะได้ผลจริง...   

 “การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น…

  “ทำไมต้องไปบวชไกลถึงประเทศอินเดีย ก็เพราะอินเดียคือแผ่นดินของพ่อ ที่ลูกสาวต้องเดินทางไปเรียนรู้ การให้เด็กได้เรียนรู้สังเวชนียสถานในสถานที่จริง สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ เด็กจะรู้ว่าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นเทพหรือเทวดา จากนั้นเมื่อเด็กได้เห็นสถานที่ประสูติ บ่อน้ำที่พระองค์ทรงสรงสนานครั้งแรก และได้เห็นว่ากรุงกบิลพัสดุ์มีอยู่จริง ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดไม่ใช่นิยายดังนั้นเวลาเพียง ๑๐-๑๒ วันที่นี่ จึงสามารถเปลี่ยนรหัสในตัวเด็กได้ เพราะเมื่อเด็กได้เจอของจริงก็จะรู้ว่าอะไรปลอม ดังนั้นตนเชื่อว่าการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน เป็นการลงทุนครั้งสำคัญให้แก่โลก เพื่อดับอวิชชาและทำให้โลกเปลี่ยนแปลงในทางที่ควรจะเป็น”

เด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่รอการบ่มเพาะ

พุทธสาวิกาน้อยคือการลงทุนที่ไม่มีการขาดทุน

     “เสถียรธรรมสถานคือเรือนเพาะชำสตรีให้เป็นคนดีของชาติ เพื่อประกาศความเป็นพุทธสาวิกาที่ชัดเจนและเป็นจริง ถ้าถามว่าทำไมต้องเดินทางมาบวชพุทธสาวิกาที่แดนพุทธภูมิ คำตอบก็คืออินเดีย-เนปาลมีขุมคลังอันได้แก่สังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ตรัสให้ศากยบุตรศากยธิดาได้นัดหมายกันมาพบพระองค์ อีกทั้งยังคงความเป็นเจ้าตำราที่เห็นตำตาได้อย่างอิสระที่พุทธสาวิกาต้องมาบ่มเพาะจิตใจของตนด้วยศรัทธาและปัญญา ”พระเทพโพธิวิเทศ  (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดียประธานอุปถัมภ์โครงการบวชพุทธสาวิกา

                                                                                                                 คุณสมบัติ

     บวชพุทธสาวิกาน้อย...เด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่ ๕-๑๕ ปี ที่ช่วยเหลือตัวเองได้, ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง, สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง, มีความตั้งใจจริง, ท่องคำขอบวช อาราธนาศีลได้บวชพุทธสาวิกา...ผู้หญิงอายุตั้งแต่ ๑๖ ปีขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง, มีความตั้งใจจริง

ระยะเวลาการบวช

บวช ณ แดนพุทธภูมิ (ประเทศอินเดีย-เนปาล)

วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘  (รวม ๑๒ วัน)

บวช ณ แดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

วันที่ ๑๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่

เดินทางสู่ ๒๒ จุด ๗ เมือง :

พุทธคยา – พาราณสี – สาวัตถี – ลุมพินี – กุสินารา – ไวสาลี – ราชคฤห์

การรับสมัคร

รับสมัครผู้ประสงค์จะร่วมเดินทาง และผู้ปรารถนาที่จะบวชพุทธสาวิกา ณ แดนพุทธภูมิ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  รับจำนวนจำกัด

 ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดตารางนัดหมายโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. ๐๖๑-๔๕๙-๔๓๓๕, ๐๖๑-๔๓๗-๖๓๓๗, ๐๙๑-๘๓๑-๒๒๙๔, ๐๘๔-๑๓๑๖-๔๒๓  และ ๐๘๒-๕๗๑-๑๘๘๙

Line ID : mae_oh06 หรือที่ www.sdsweb.org

หรือสมัครด้วยตัวเองที่เสถียรธรรมสถาน

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

tower_09

หนึงในโปรแกรมศึกษาดูงานของคณะพุทธสาวิกาและเด็กๆ อารยตาราภาวนาวิชชาลัย ที่ จ.เชียงราย ซึ่งพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เมตตาจัดให้ตารางให้เราได้เรียนรู้ คือ..หอแห่งเเรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ทั้ง 5 ท่าน ผ่านพระราชจริยวัตร ปรัชญา และ หลักการทรงงานที่เรียบง่าย พระวิริยะอุตสาหะที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยและสร้างประโยชน์สุขแก่แผ่นดินที่ต่างทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน เพื่อให้คนไทยบทบาทของราชสกุลมหิดลที่มีต่อคนไทยและแผ่นดิน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมคิดดี... มุ่งมั่นประพฤติดี ปฏิบัติดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป และท้ายที่สุดพระอาจารย์ท่านสอนว่า

"สมเด็จย่า...คนธรรมดา ไม่สำคัญว่าเราเกิดมาอย่างไร แต่เป็นและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้"


 

fai03_03

วันที่ 12 ม.ค. 57 : ผ้าผืนเดียวกัน

ขณะที่คณะพุทธสาวิกาและเพื่อนๆในอารยตาราภาวนาวิชชาลัย กำลังเรียนรู้เรื่องกระบวนการการทอฝ้ายจากเมล็ดฝ้าย ที่วัดใหม่ศรีร่มเย็น จ.เชียงราย อีกมุมหนึ่งที่กรุงเทพฯ เด็กๆ ในอารยตาราภาวนาวิชชาลัย ตั้งใจทำผ้ากันเปื้อนให้น้องๆ อนุบาล 3 บ้านเรียนแห่งรัก และดูแลเมล็ดฝ้ายที่ปลูกไว้ที่บ้าน

 

Page 1 of 12

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>