online-link
top-promo-jul14
asdasd

กิจกรรมพิเศษ

pragmant

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่ง 'นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้ หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์'

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แม่ชีณภัทร์ มานนท์ 084-557-5123, วัชรี สุขศรี 086-303-0299, ชนกนันท์ เดชอนันทวิทยา 081-907-9224

สลิลทิพย์ ทาเครือ 084-131-6423

'จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์'

ระยะเวลาในการอบรม หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

แนวคิดประจำวัน..."วิถีแห่งสติ... คือ ศิลปะแห่งการใชัชีวิต"

รู้ (ปริยัติ)

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
๐๙.๔๐-๑๐.๐๐ น. จังหวะลมหายใจ...จังหวะชีวิต กับการสาธยายมนต์ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ต้อนรับสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ "ก้าวย่างสู่กึ่งศตวรรษ ด้วย หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์"
แก่นพุทธศาสตร์ และผู้นำทางสติปัญญา (Spiritual Leader)
"พ่อแม่ คือพระโพธิสัตว์ของลูก" โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหาร (กลางวัน)

ตื่น (ปฏิบัติ)

๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว เดินเล่นอย่างมีสติ
"เท้ากระทบพื้น... จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. (พักเบรคระหว่างเรียน) กายเตรียม - ใจ พ่อแม่ให้มีสมดุลแห่งชีวิตด้วยจิตประภัสสร...โดย นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. ครรภ์ของแม่ คือโลกของลูก โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๒๐.๓๐ น. ผ่อนพัก ตระหนักรู้ พักผ่อนอย่างมีสติ

วันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ แนวคิดประจำวัน...กายเคลื่อนไหว ใจตื่นรู้กับ ภาวนา ๔

รู้ (ปริยัติ)

๐๔.๐๐ น. เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ธรรมรับอรุณ โดย พุทธสาวิกา
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. โยคะรับอรุณ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว / พุทธสาวิกา
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา - กตัญญูต่อชุมชน พุทธสาวิกาสมิตา พุทธสาวิกา สมฤดี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. การพัฒนาศักยภาพสมองของลูกสู่ความเป็นอริยบุคคล โดย พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหาร (กลางวัน)

ตื่น (ปฏิบัติ)

๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาวเดินเล่นอย่างมีสติ

"เท้ากระทบพื้น... จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. (พักเบรคระหว่างเรียน) "นมแม่ อิ่มอุ่นตลอดชีวิต น้ำนม...คือสายเลือดแห่งความผูกพัน"
โดย อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และ วิทยากรจากศูนย์นมแม่ รองศาสตราจารย์วิไลพรรณ สวัสดิพาณิชย์
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. ฟังกันด้วยหัวใจ(เตรียมตัวลงภาคปฏิบัติ)โดยแม่ชีโมลี เขียวสะอาดและแม่ชีจิตตนันท์ สัมมา
๒๐.๓๐ น. ผ่อนพัก ตระหนักรู้ พักผ่อนอย่างมีสติ

วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ แนวคิดประจำวัน...เปิดใจกว้าง...ละวางอคติ

รู้ (ปริยัติ)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ธรรมรับอรุณ โดย พุทธสาวิกา
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. โยคะรับอรุณ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว / พุทธสาวิกา
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา - กตัญญูต่อชุมชน พุทธสาวิกาสมิตา พุทธสาวิกา สมฤดี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ๑. บทเพลงแห่งสติ กับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น
๒. ปฏิจจสมุปบาทกับการใช้ชีวิตประจำวัน
๓. ลูกน้อยมีบุญที่ได้เกิดกับ พ่อแม่ที่มีสัมมทิฏฐิ โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหาร (กลางวัน)

ตื่น (ปฏิบัติ)

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาวเดินเล่นอย่างมีสติ
"เท้ากระทบพื้น...จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. (พักเบรคระหว่างเรียน) เฝ้าสังเกต และลงภาคปฏิบัติกับครอบครัวในโครงการจิตประภัสสร

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. อธิษฐานจิตห้องพระบรมสารีริกธาตพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการจิตประภัสสร
๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยโดยธรรม...ธรรมสวัสดี...

หลักสูตร นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ 'ปาฏิหาริย์แห่งการเยียวยา'

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

แนวคิดประจำวัน..."วิถีแห่งสติ...คือศิลปะแห่งการเยียวยา"

รู้ (ปริยัติ)

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
๐๙.๔๐-๑๐.๐๐ น. จังหวะลมหายใจ...จังหวะชีวิต กับการสาธยายมนต์ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ต้อนรับสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ "ก้าวย่างสู่กึ่งศตวรรษ ด้วย หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์"
แก่นพุทธศาสตร์ และผู้นำทางสติปัญญา (Spiritual Leader)
"พ่อแม่ คือ พระโพธิสัตว์ของลูก" โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหาร (กลางวัน)

ตื่น (ปฏิบัติ)

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว
เดินเล่นอย่างมีสติ "เท้ากระทบพื้น...จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. (พักเบรคระหว่างเรียน) พลังแห่งการเยียวยา โดย ผศ.พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. ศิลปะบำบัดกับ Mandala โดย แม่ชีโมลี เชียวสะอาด
๒๐.๓๐ น. ผ่อนพัก ตระหนักรู้ พักผ่อนอย่างมีสติ

วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ แนวคิดประจำวัน...ภาวนากับการเยียวยา

รู้ (ปริยัติ)
เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ธรรมรับอรุณ โดย พุทธสาวิกา
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. โยคะรับอรุณ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว / พุทธสาวิกา
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา - กตัญญูต่อชุมชน พุทธสาวิกาสมิตา พุทธสาวิกา สมฤดี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. โลกเคลื่อนไปด้วยหัวใจโพธิสัตว์ ๑. บทเพลงแห่งสติกับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น
๒. ปฏิจจสมุปบาท จ๊ะเอ๋...บ๊ายบาย กับการใช้ชีวิจประจำวัน โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหาร (กลางวัน)

ตื่น (ปฏิบัติ)

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น.

ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาวเดินเล่นอย่างมีสติ
"เท้ากระทบพื้น... จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. (พักเบรคระหว่างเรียน) ธรรม-ธรรมชาติบำบัด ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต กายใจที่สมดุล โดย แม่อู่ ชัญญา เศรษบุตร
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. อานาปานสติกับการเยียวยา กับวันที่บัวบาน (เตรียมตัวลงภาคปฏิบัติ)
โดย แม่ชีโมลี เขียวสะอาด และแม่ชีจิตตนันท์ สัมมา
๒๐.๓๐ น. ผ่อนพัก ตระหนักรู้ พักผ่อนอย่างมีสต

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ แนวคิดประจำวัน...เปิดใจกว้าง...ละวางอคติ

รู้ (ปริยัติ)

เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ธรรมรับอรุณ โดย พุทธสาวิกา
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. โยคะรับอรุณ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว / พุทธสาวิกา
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา - กตัญญูต่อชุมชน พุทธสาวิกาสมิตา พุทธสาวิกา สมฤดี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ๑. บทเพลงแห่งสติ กับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น
๒. สื่อสร้างปาฏิหาริย์แห่งการเยียวยา
๓. โพชฌงค์กับการเยียวยา
๔. กรณีศึกษา ผู้ที่ได้รับการเยียวยา ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหาร (กลางวัน)

ตื่น (ปฏิบัติ)

เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาวเดินเล่นอย่างมีสติ
"เท้ากระทบพื้น...จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. (พักเบรกระหว่างเรียน) พลังแห่งการเยียวยา คุณกัลยกร ฉัตรแก้ว กรรมการและเลขานุการชมรม พยาบาลแบบประคับประครอง

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. อธิษฐานจิตห้องพระบรมสารีริกธาตพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการจิตประภัสสร
๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยโดยธรรม...ธรรมสวัสดี...
 
 

asanhabucha-2014

วันที่ 10-14 กรกฎาคม นี้ เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกขนทุกท่าน
ร่วมปฏิบัติบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697

 
act-may-13-2014

เสถียรธรรมสถาน ชวนคนมาเป็นทุนของสังคม โดย ระดมทุน ระดมบุญ เพื่อสาวิกาสิกขาลัย ในวันวิสาขบูชานี้ ณ เสถียรธรรมสถาน

เวลา 16.00 น. ยกดอกบัวทองคำประดับเพชร เหนือยอดถ้ำอารยตารามหา

โพธิสัตว์หมื่นพระองค์

เวลา 17.00-19.00 น. - ชมมินิ Concert "ไม่ยึดติด"

- เปิดตัวธรรมโฆษณา 7 เรื่อง 7 พรีเซนเตอร์ อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, ยุทธนา บุญอ้อม ,โจอี้ อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์, จีน่า อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ ฯลฯ

- ชมผลงานเยาวชน SOS Eps.13

19.00 น. - สวดธัมมจักกัปปวัตตนสุต

- เวียนเทียน

bwd  set 1/4  fwd
 

Page 1 of 23

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ