online-link
top-savika-58
asdasd

กิจกรรมพิเศษ

for-web-maka-2558

พุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วันมาฆบูชา

'มาฆบูชา' วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา

มาฆบูชามาจากภาษาบาลีว่ามาฆปูรณมีปูชาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี วันมาฆบูชาที่เวียนมาถึงนี้ เตือนให้พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนได้ระลึกว่า แม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับ ขันธปรินิพพานไปนานแล้ว ทว่าเหล่าสาวกสาวิกา ยังคงทำหน้าที่ศึกษา สืบทอด เผยแผ่และส่งผ่าน พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างมุ่งมั่น และเข้มแข็งให้พวกเราได้เรียนรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจพวกเราจึงควรพร้อมใจกัน ปฏิบัติบูชา ตาม โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละอกุศลทั้งปวง’  ‘ทำกุศลให้ถึงพร้อมและรักษาใจให้ขาวรอบ

วันมาฆบูชาที่ 4 มีนาคม 2558 ขอเชิญ พุทธสาวก พุทธสาวิกา รักษาศีล ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดโอวาทปาติโมกข์ เวียนเทียน เสถียรธรรมสถาน

07.30 . ทำบุญตักบาตรพุทธสาวิกา 15 ท่าน นำโดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

(เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น . เชียงราย)

10.00 . ฟังธรรมเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา

โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

พบกับ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

11.00 . ถวายภัตตาหารเพล

12.00 . อาหารอร่อยกินกันหลายคน

13.30 . ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

17.30 . ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดโอวาทปาติโมกข์ และเวียนเทียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-811-5408, 091- 831-2294, 02-519-1119 หรือ www.sdsweb.org

 

23-feb-2015

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่า

"มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝน"

ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี บนเส้นทางธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของการฝึกฝนว่า

"มนุษย์...ไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่าง สามารถจะปักธงแห่งการพ้นทุกข์ได้ไม่ต่างกัน"

และตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีแห่งการทำงาน เสถียรธรรมสถานมอง 'ปัญหา' อย่างเป็น 'ปัญญา' ร่วมกัน

การให้โอกาสเด็กผู้หญิงได้ฝึกฝนตนให้เป็นกุลสตรีอย่างมีหนทางในการเป็นอิสรชนนั้น ต้องอาศัยการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในสังฆะที่ชวนกันปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เราจึงสร้าง 'สาวิกาสิกขาลัย' การศึกษาที่ส่งเสริมการบรรลุธรรม สร้างสังคมอริยะ รู้จักใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต พัฒนาฝึกฝนตนให้เข้าใจและรู้เท่าทันการภาวนาทั้ง ๔ ด้าน คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา เปลี่ยนจาก 'การเป็นทุกข์' ไปสู่ 'การพ้นทุกข์' สามารถนำหลักพุทธธรรมไปช่วยเยียวยาสังคม โดยมีพุทธศาสตร์ทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสาออกไปรับใช้สังคมในสาขาอาชีพต่างๆ การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารธรรมะกับผู้คนร่วมสมัย และการบริหารวิชาการเพื่อสังคมที่ทำให้เกิดการนำธรรมะไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งระดับปัจเจกชน องค์กร และสังคม

จาก ๗ ปีที่ผ่านมาของการสร้าง 'สาวิกาสิกขาลัย' เรามี 'ศักดิ์' และ 'สิทธิ์' ที่จะเป็น 'วิทยาลัย' ภายใต้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้โลกได้ในทุกชนชั้นและทุกช่วงวัยของการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

ด้วยว่าทานที่ยิ่งใหญ่...คือการมอบหนทางสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่อย่างเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกัน...บนหนทางอริยะด้วยบุญภาคี จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม โดยร่วมทำบุญมหากุศล ระดมทุนสร้างสาวิกาสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ส่งเสริมการบรรลุธรรม ตามกำลังศรัทธาได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือโอนเงินเข้า

มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

ธนาคาร ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
กรุงไทย ออมทรัพย์ รามอินทรา กม.4 174-0-03079-6
กสิกรไทย ออมทรัพย์ ซอยวัชรพล 796-2-02843-2
กสิกรไทย กระแสรายวัน ซอยวัชรพล 796-1-00495-5
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ถนอมมิตร 161-2-12346-0
ธนชาต ออมทรัพย์ วัชรพล 082-2-02398-3
ธนชาต กระแสรายวัน วัชรพล 082-3-00148-9
ธนชาต ออมทรัพย์ วัชรพล

082-6-03110-8

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐๘๐-๒๘๘-๔๙๓๑, ๐๙๑-๘๓๑-๒๒๙๔

 
22-feb-15-ted

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้สนใจ

ร่วมรับฟัง เทศน์มหาชาติ โดยพุทธสาวิกา มรรค ๘

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ นี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล
 

22_feb-15

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่า
“มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝน”
ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี บนเส้นทางธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของการฝึกฝนว่า
“มนุษย์...ไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่าง สามารถจะปักธงแห่งการพ้นทุกข์ได้ไม่ต่างกัน”
และตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีแห่งการทำงาน เสถียรธรรมสถานมอง ‘ปัญหา’ อย่างเป็น ‘ปัญญา’ ร่วมกัน
การให้โอกาสเด็กผู้หญิงได้ฝึกฝนตนให้เป็นกุลสตรีอย่างมีหนทางในการเป็นอิสรชนนั้น ต้องอาศัยการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในสังฆะที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราจึงสร้าง ‘สาวิกาสิกขาลัย’ การศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรม
จาก ๗ ปีที่ผ่านมาของการสร้าง ‘สาวิกาสิกขาลัย’ เรามี ‘ศักดิ์’ และ ‘สิทธิ์’ ที่จะเป็น ‘วิทยาลัย’ ภายใต้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้โลกได้ในทุกช่วงวัยของการศึกษา ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
และเนื่องในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันครบรอบ ๓๕ ปีบนเส้นทางธรรมของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และเป็นวันมอบ ‘International Tara Awards’ เสถียรธรรมสถานจึงขอเชิญชวนกัลยาณธรรม เหล่าอาสาสมัคร ตลอดจนลูกหลานในโครงการต่างๆ กลับบ้านอีกครั้งใน ‘วันกตัญญูรู้คุณแม่’ ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ระดมทุนสร้างสาวิกาสิกขาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาที่ส่งเสริมการบรรลุธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ภาคเช้า     ๙.๐๐ น. กำแพงคนดี
ภาคเที่ยง    ตั้งโรงทาน : อาหารอร่อย เพราะกินกันหลายคน
ภาคบ่าย     ๑๓.๐๐ น. มอบรางวัล International Tara Awards
๑๕.๐๐ น.    ‘คาถาพัน...มหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้า’
เทศน์มหาชาติโดย ‘คณะพุทธสาวิกา มรรค ๘’
๑๖.๐๐ น.    ทอดผ้าป่ามหากุศล ‘กตัญญูรู้คุณแม่’
เพื่อสร้างสาวิกาสิกขาลัย

ครั้งปฐมฤกษ์
สัจจะออมบุญ    ๓๕๐ บาท
กองบุญตั้งใจจริง    ๓,๕๐๐ บาท
กองบุญคาถาพัน    ๓๕,๐๐๐ บาท
กองบุญธรรมวิจัย     ๓๕๐,๐๐๐ บาท
กองบุญสาวิกาสิกขาลัย ๑ ล้านบาท
หรือตามกำลังศรัทธา

บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวัชรพล (รามอินทรา) ชื่อบัญชี ธรรมสวัสดี โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
เลขที่บัญชี 161-2-20838-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล ชื่อบัญชี แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เพื่อธรรมสวัสดี
เลขที่บัญชี 796-2-08849-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยรามอินทรา กม.๔ ชื่อบัญชี ธรรมสวัสดี โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
เลขที่บัญชี 187-4-37750-8

 

การเทศน์มหาชาติ (คาถาพัน) คือการเทศน์พระคาถา
มหาเวสสันดรชาดกเป็นภาษาบาลี ซึ่งมีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา (ทศพร, หิมพานต์, ทานกัณฑ์, วนปเวสน์, ชูชก, จุลพน, มหาพน, กุมาร, มัทรี, สักกบรรพ, มหาราช, ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์)

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๐-๒๘๘-๔๙๓๑, ๐๙๑-๘๓๑-๒๒๙๔

 

Page 1 of 27

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ