online-link
ana-banner

‘รักแม่’ อย่าเก็บไว้ในใจ ‘บอกรักแม่’ บอกรักดังๆ

คุณคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการจารึกชื่อ ‘แม่’ ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รัก...ให้โลกรู้ปัจจัยทั้งหมดจากการจารึกชื่อแม่บนโมลด์พระอารย-ตารามหาโพธิสัตว์ เพื่อนำไปประดิษฐานบนพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิ

Read more

พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย

เมื่อราว 30 ปีผ่านที่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เดินทางไปสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกราบเรียนปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานกับ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เมตตา

Read more

จดหมายฉบับน้อย

กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้าได้รับ ‘จดหมายฉบับน้อย’ ที่ ‘มากด้วยกำลังใจ’ จากคุณแม่ ความว่า“เปลื้องตนให้พ้นจากความเห็นแก่ตัว ด้วยการเสียสละหยาดเหงื่อแรงกายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสุดกำลังของสติปัญญาและศ

Read more

รอยรัญจวน

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลาเกือบ 15.00 น. โดยประมาณ ก่อนที่ คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง จะคืนลมหายใจราว 30 นาที ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้มีโอกาสกราบคุณแม่ในบันทึกการเยี่ยม ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยแม้ว่าจะไม่ได้เข

Read more

คุณคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการจารึกชื่อ ‘แม่’ ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รัก...ให้โลกรู้ปัจจัยทั้งห...

Read more

เมื่อราว 30 ปีผ่านที่ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้เดินทางไปสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกราบเรียนปร...

Read more

กลางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้าได้รับ ‘จดหมายฉบับน้อย’ ที่ ‘มากด้วยกำลังใจ’ จากคุณแม่ ความว่า“เปลื้องตนให้พ้นจาก...

Read more

งานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างเป็นสุข' จากการทำงานสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นค...

Read more
mahajedi-3-16

งานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างเป็นสุข'

จากการทำงานสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นความชำนาญในการทำงานเยียวยามากว่า 30 ปี

บัดนี้เสถียรธรรมสถานพร้อมแล้วที่จะทำให้เกิดการสร้าง 'ธรรมาศรม'

อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

บนวิถีอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น

เป็นงานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างเป็นสุข'

เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านการเยียวยาได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกช่วงวัยของชีวิต

ดังเช่น ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้กล่าวไว้ว่า

"'ธรรมาศรม' เป็นการร้อยเรียงงานทั้งหมดตลอด 30 ปีของเสถียรธรรมสถานมาสกัดในห้องแล็บวิจัยชีวิต สร้าง 'แคปซูลธรรมะ' คือการนำแก่นธรรมในพุทธกาลมาสู่ปัจจุบันกาล ทำของยากให้ง่าย ทำให้แพร่หลาย ทำให้เข้าไปอยู่ในครัวเรือน ช่วยมนุษย์ให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย' และ 'ตายอย่างเป็นสุข' ได้ทุกเพศและวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ 'อยู่อย่างมีความหมาย' คือไม่อยู่อย่างละเลยโอกาสที่จะได้ทำกุศล และ 'ตายอย่างเป็นสุข' คือไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็น"

แต่ 'ธรรมาศรม' จะสำเร็จลงไม่ได้เลยหากปราศจากสามัคคีธรรม ความรัก ความกตัญญู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ขอเชิญมาร่วมเป็นหนึ่งในอีกหน้าของประวัติศาสตร์การร่วมบุญด้วยใจอันเป็นมหากุศล ผ่านการจารึกชื่อของคุณ ของคนที่คุณรัก หรือชื่อบริษัทห้างร้านของคุณ ไว้ที่พระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ปัจจัยทั้งหมดจากการร่วมบุญมหากุศลในครั้งนี้ เพื่อสร้าง 'ธรรมาศรม'

...

อานิสงส์ของการดูแลผู้ป่วย

สมัยพุทธกาลได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการดูแลผู้ป่วยไว้ว่า

"ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากผู้ป่วยไข้เถิด"

ด้วยบุญนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน ด้วยบุญนี้สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เสถียรธรรมสถาน โทร. 02-519-1119

   
 

 

“ตาย อย่าง ดี ( Die So Well)” ภาพยนตร์สารคดี ถ่ายทอดเรื่องราวของ 


การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ที่ ประเทศอินเดีย

 

ทุกคำถามของชีวิต...มีคำตอบที่นี่
สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม
 
savika-radio-live

ป่า... ปลูกใจ

apply-online
apply-form
volunteer

เสียง จากชุมชน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่า...

Read more
water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>