EN / TH
จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

กลุ่มตั้งครรภ์

08.00-09.00 น.                     ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.                     สนทนาธรรมหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์ โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และคุณสุนิสา  สุขบุญสังข์   หรือวิทยากรอาสาสมัครท่านอื่นๆในแต่ละสัปดาห์             

10.00-11.30 น.                     ภาวนากับบทเพลงแห่งสติ และรู้จักปฏิจจสมุปบาท “จัดใจเรา...เพื่อเข้าใจชีวิตคู่ที่ เปลี่ยนไป”  โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

11.30-13.15 น.                     ภาวนากับอาหาร...ของขวัญจากธรรมชาติ  ณ อู่ข้าวอู่น้ำ

13.15-14.30 น.                     ภาวนากับคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์บำบัด ในอิริยาบถนอน 

และ ภาวนากับการเดินเล่นอย่างมีสติ โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา

14.30-16.00 น.                     บรรยายหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ อาทิ เรื่อง “การคลอดและการดูแลหลังคลอด”  โดย รศ.วิไลพรรณ  สวัสดิ์พาณิชย์ ,พญ.ยุพยง  แห่งเชาวนิช และ รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์  ผู้มีประสบการณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นต้น

16.00-16.30 น.                     อาหารว่างยามบ่าย    

16.30-17.30 น.                     สวดมนต์-อธิษฐานจิต-ตามประทีป  ‘เปลี่ยนหัวใจพ่อแม่...เป็นหัวใจโพธิสัตว์’ ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์  โดย แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

กลุ่มหลังคลอด

14.00-15.00 น.                     ลงทะเบียน “นวดด้วยรักจากมือแม่”

14.30-15.30 น.                     นวดด้วยรักจากมือแม่  โดย ครูโบ-ฎารักษ์  วุฒิชาติ  และ ครูเบิร์ท-สุภาวดี โปร่งสระ

15.00-15.30 น.                     ลงทะเบียน “รับขวัญ”

15.30-16.00 น.                     พิธีรับขวัญ...ขริบผม  โดย แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

16.00-16.30 น.                     ถ่ายภาพครอบครัวกับคุณยายจ๋า

                     โครงการจิตประภัสสรฯ ได้รับการอุปถัมภ์จากเงินบริจาคในกองทุนเสถียรธรรมสถาน หากท่านได้รับความสุขและประโยชน์จากการมาที่นี่   ท่านสามารถสร้างกุศลให้ลูก  ไปพร้อมกับสร้างความยั่งยืนของเสถียรธรรมสถานให้มีกิจกรรมครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่สงบเย็นเช่นนี้ต่อไปได้   โดยร่วมสมทบค่าใช้จ่ายและแบ่งปันประสบการณ์ ของพ่อแม่ที่กำลังสร้างโลกด้วยการสร้างลูก  เพื่อสังคมที่  อยู่เย็นเป็นสุข...พ้นทุกข์ร่วมกัน   

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จากนั้นเซฟไฟล์ในชื่อของท่าน แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ sdsweb.webmaster@gmail.com

ดาวน์โหลด ใบสมัครกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ได้ที่นี่

หรือพิมพ์แล้วส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

โครงการ The Serene Mind Project: The Serene Mind of the Child in the Womb คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม