EN / TH
สตรีคือสติ รุ่นที่ 5

สตรีคือสติ หลักสูตรบุญภาคี เสริมสร้างสติสู้สตรี สร้างสุขคู่สังคม รุ่นที่ 5
Happy Soul..Happy Womem for Better Life
16 - 18 พฤษภาคม 2560

ก้าวสำคัญของการใช้ธรรมเยียวยาสังคม ในทศวรรษที่ 4 ของเสถียรธรรมสถาน ด้วยการถอดความรู้การทำงานด้านสตรีตลอด 3 ทศวรรษ ร้วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม สู่หลักสูตรอบรมการสร้างวิถีชีวิตแห่งสติกับ 24 ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทุกวัน ในรูปแบบ Community Learning   ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานสู่ความสุขทุกมิติ..ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเสถียรธรรมสถาน เพื่อร่วมกันมอบความสุขสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งในชีวิตครอบครัวและการงาน (Work-life Balance) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรภาคีด้านสวัสดิการแรงงาน สตรีคือสติ หลักสูตรบุญภาคี เสริมสร้างสติสู้สตรี สร้างสุขคู่สังคม รุ่นที่ 5

สมัครได้ที่ เสถียรธรรมสถาน หรือ โทรศัพท์ 02-510-6697 , 02-519-1119
IDไลน์สตรีคือสติ @fel1690n

Facebook สตรีคือสติ : https://www.facebook.com/sdsstst/
Web Blog สตรีคือสติ : https://happywomanhub.com/