EN / TH
สตรีคือสติ รุ่นที่ 7

สตรีคือสติ หลักสูตรบุญภาคี เสริมสร้างสติสู้สตรี สร้างสุขคู่สังคม รุ่นที่ 7
Happy Soul..Happy Womem for Better Life
20-22 มิถุนายน 2560

ก้าวสำคัญของการใช้ธรรมเยียวยาสังคม ในทศวรรษที่ 4 ของเสถียรธรรมสถาน ด้วยการถอดความรู้การทำงานด้านสตรีตลอด 3 ทศวรรษ ร้วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม สู่หลักสูตรอบรมการสร้างวิถีชีวิตแห่งสติกับ 24 ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทุกวัน ในรูปแบบ Community Learning   ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานสู่ความสุขทุกมิติ..ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเสถียรธรรมสถาน เพื่อร่วมกันมอบความสุขสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งในชีวิตครอบครัวและการงาน (Work-life Balance) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรภาคีด้านสวัสดิการแรงงาน สตรีคือสติ หลักสูตรบุญภาคี เสริมสร้างสติสู้สตรี สร้างสุขคู่สังคม รุ่นที่ 7

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
08.00 น. เป็นต้นไป                ลงทะเบียน
08.30-11.30 น.                ฐานกิจกรรม กายเคลื่อนไหว...ใจตั้งมั่น กับ สุข 3 ขั้น พิธีเปิดการอบรม โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน
11.30-13.00 น.                ภาวนากับการกินอย่างมีสติ
13.00-14.30 น.                ภาวนากับฟังคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์ และภาวนากับการเดินเล่นอย่างมีสติ
14.30-18.00 น.                ธรรมชาติบำบัด เพื่อชีวิตเป็นสุข และ ป้องกันโรคออฟฟิซซินโดรมด้วยผ้าขาวม้า ผืนเดียว โดย ครูชัญญา เศรษฐบุตร และทีมจิตอาสา
18.00-19.00 น.                ภาวนากับการกินอย่างมีสติ
19.00-20.30 น.                กินอย่างมีสติ...กินอย่างไรในวันทำงาน โดย อ.สง่า ดามาพงศ์

วันที่ 21 มิถุนายน 2560
05.00-06.00 น.                ภาวนากับการสวดมนต์ นั่งสมาธิ
06.00-07.30 น.                แกว่งแขนสบายๆ และนวด 4 ระบบ
07.30-08.30 น.                ภาวนากับการกินอย่างมีสติ
08.30-09.30 น.                สื่อสารสร้างสุข
09.30-11.00 น.                เรื่องเล่าเร้ากุศลจากไตรภาคี โดย ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงแรงงาน และองค์กร ตัวอย่าง
11.00-11.30 น.                แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย
11.30-13.00 น.                ภาวนากับการกินอย่างมีสติ
13.00-14.00 น.                ภาวนากับการฟังคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์
14.00-15.00 น.                แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย
15.00-17.30 น.                สนทนาธรรม “รู้ทันใจเรา...เข้าถึงในคนอื่น ด้วย ปฏิจจสมุปบาท” และ “อธิษฐาน จิตเพื่อการทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์” โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
17.30-18.30 น.                ภาวนากับการกินอย่างมีสติ
18.30-21.00 น.                เข้าถึงหัวใจผู้หญิง...ด้วยจิตปรึกษา โดย สมาคมสายใยครอบครัว

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
05.00-06.00 น.                ภาวนากับการสวดมนต์ นั่งสมาธิ
06.00-07.30 น.                โยคะรับอรุณ โดย ครูปราณี สนธิวรานุรักษ์
07.30-08.30 น.                ภาวนากับการกินอย่างมีสติ
08.30-09.30 น.                สร้างบุญภาคี ด้วย Happy Woman Hub โดย คุณสุนทรี กุลนานันท์
09.30-11.30 น.                แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย
11.30-12.30 น.                ภาวนากับการกินอย่างมีสติ
12.30-14.00 น.                สนทนาธรรมเรื่อง “หนทางสู่ผู้นำแห่งสติปัญญา” โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
14.00-15.00 น.                ประเมินผลการอบรม มอบเกียรติบัตร ถ่ายภาพหมู่ ปิดการอบรม

สมัครได้ที่ เสถียรธรรมสถาน หรือ โทรศัพท์ 02-510-6697, 02-519-1119
IDไลน์สตรีคือสติ @fel1690n

Facebook สตรีคือสติ : https://www.facebook.com/sdsstst/
Web Blog สตรีคือสติ : https://happywomanhub.com/